جوان : شنیده شد شخصی به نام «ط» که از پاکستان به کشور وارد شده مبلغ 100 میلیون دلار جهت کمک به انقلاب مخملی به ستاد یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری اهدا کرده است

جوان : شنیده شد شخصی به نام «ط» که از پاکستان به کشور وارد شده مبلغ 100 میلیون دلار جهت کمک به انقلاب مخملی به ستاد یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری اهدا کرده است