بر اساس انتخابات نمادين رياست جمهوري كه با شركت 88/90 درصد دانشجويان دانشگاه اصفهان برگزار شد، محمود احمدي‌نژاد با 97/50 درصد بيشترين آرا را كسب كرد.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس در اين انتخابات كه امروز چهارشنبه از سوي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اصفهان و با نظارت نمايندگان تشكل‌هاي دانشجويي اين دانشگاه برگزار شد، 88/90 درصد از دانشجويان شركت كردند.

بر اساس اين گزارش محمود احمدي‌نژاد 97/50درصد آرا، ميرحسين موسوي 41/35 درصد آرا، مهدي كروبي 32/2 درصد و محسن رضايي 17/1 درصد آرا را كسب كردند.