سیاست‌ها و مقررات ارزی

  • حمله دوباره روحانی به مسکن مهر/تورم 40 درصدی نتیجه مسکن مهر بود

    رئیس جمهور با بیان اینکه مسکن مهر موجب تورم 40 درصدی شد، گفت: برای مسکن مهر، بانک مرکزی 45 هزار میلیارد پول چاپ کرد و در اختیار بانک مسکن قرار داد.

  • اقتصاد ایران همراه با تحریم با تأکید بر عملکرد سال 1391

    تحریم اقتصادی برای پژوهشگران و دستاندرکاران امور اقتـصادی کـشور شـناخته شـده اسـت، زیـرا از همان آغاز پیروزی انقلاب اسلامی ایران به عنوان مانعی در مسیر پیشرفت کشور قرار داده شده اسـت اما تحریم‌های دو سال گذشته علیه اقتصاد ایران دارای ابعاد به مراتب گستردهتری اسـت کـه شـناخت آثار و مقابله با آن نیازمند چگونگی اثرگذاری آن بر بخشهای اقتصاد کلان است.

  • اختصاص ارز مرجع فقط برای دارو و کالاهای اساسی

    بخشنامه‌های صادره ارزی سال گذشته توسط بانک مرکزی موجب کاهش عمده مصارف ارزی از جمله مصارف بخش خدماتی و همچنین اولویت‌بندی کالاها و محدودیت تخصیص ارز بابت واردات کالاهای غیرضروری شده است.