اجتهاد و قضاوت شیطانی - قسمت چهارم از مجموعه کلیپ عبرت های عاشورا

گفتار برخی اشخاص آنقدر تعیین کننده است که گاهی میتواند سرنوشت یک ملت را تغییر دهد. قاضی شریح این گونه بود؛ قسمت چهارم از مجموعه کلیپ های "عبرت های عاشورا" به اجتهاد و قضاوت

...