خودشان 15 روز 15 روز، یک ماه، یک ماه صفا می کنند، به ملت که می رسد همه حساب کش می شوند. زود ضرب و تقسیم می کنند و بودجه دولت را تقسیم بر 365 می کنند، بودجه دولت که تا یک قران آخرش تا روز آخر خرج می شود و چیزی از آن نمی ماند.

 

دکتر احمدی نژاد در 31 فروردین 1391 گفت:
انسان است، برده و دستگاه نیست که می خواهی او را روغن کاری بکنی و از آن کار بکشی. انسان است و ماه رمضان و محرم و کیف با خدا می خواهد.
همه جمهوری اسلامی و حکومت برای رشد و کمال انسانهاست. فکرهای معیوب گمان می کنند همه باید در خدمت چیز دیگری باشند.
انسان های کمال یافته پشتوانه کشور و استقلال و عزت و فرهنگ هستند. تک تک مردم باید رشد کنند، آرامش داشته باشند و روحشان کمال پیدا کند.
اگر بگوییم یک روز به تعطیلی روز عید فطر اضافه شود که مردم یک سفری بروند، سر و صدای عده ای در اعتراض به این امر بلند می-شود.
البته خودشان 15 روز 15 روز، یک ماه، یک ماه صفا می کنند. به ملت که می رسد همه حساب کش می شوند. زود ضرب و تقسیم می کنند و بودجه دولت را تقسیم بر 365 می کنند، بودجه دولت که تا یک قران آخرش تا روز آخر خرج می شود و چیزی از آن نمی ماند.