پیروزى انقلاب اسلامى، بسیارى از منافع بیگانگان به خصوص آمریکا را در ایران در مـعـرض نـابـودى قـرار داد و عـزم آنان را در مبارزه و دشمنى با ملت مسلمان ایران و دستاوردهاى نظام اسلامى دوچندان نمود.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ تداوم و ایستادگى در بـرابـر بـیگانگان ، جز از طریق شناخت واقعى و دقیق آنان میسّر نخواهد بود. رمز و راز موفقیت امـام راحـل نـیـز در شـنـاخـت دقـیـق دشـمـنـان بـود.
تـاریـخ صـدر اسـلام ، گـویـاى این حقیقت تلخ است که از ضعف هاى مهم و اساسى مسلمانان به خـصـوص در زمـان حـکـومـت حـضرت على(ع)، نشناختن دشمنان واقعى بوده است ؛ ضعفى که سبب کـنار گذاشتن والیان واقعى حکومت اسلامى و پیاده نشدن احکام اسلامى گردید. عبرت گیرى از ایـن جـریان ، نویدبخش راه آیندگان و سبب جلوگیرى از تکرار تاریخ خواهد شد. همچنین نقشه دشمنانى را که در لباس ها و چهره هاى گوناگون در صدد ضربه زدن به کیان نظام اسلامى بـاشـنـد بـرمـلا نـمـوده پـیـروزى انـقـلاب اسـلامـى را تـداوم مـى بـخـشد. همه ابعاد وجودى امام راحـل (ره ) سـرشـار از خـصـایـص مـمتاز مى باشد و هر یک به نوبه خود چهره اى سرآمد از امام معرفى مى کند، ولى تیزبینى امام ، در شناخت دشمنانِ واقعى ، او و ملّت ایران را قادر ساخت تا در برابر توطئه هاى آنان ایستادگى کرده انقلاب را از خطرها و انحراف ها نجات دهند.
ضرورت دشمن شناسى
حضرت روح الله (ره) در ضرورت دشمن شناسی می فرمایند: بـزرگ ترین ساده اندیشى این است که تصور کنیم جهان خواران خصوصا آمریکا و شوروى از مـا و اسـلام عـزیـز دسـت بـرداشـتـه انـد! لحـظـه اى نـبـایـد از کـیـدِ دشـمـنـان غـافـل بـمـانـیم ، در نهاد و سرشت آمریکاو شوروى ، کینه و دشمنى با اسلام ناب محمدى (ص ) موج مى زند، باید براى شکستن امواج طوفان ها و فتنه ها و جلوگیرى از سیلِ آفت ها به سلاح پولادین صبر و ایمان مسلح شویم .
مـا بـایـد در کـارهـایـى کـه دشـمـن هـاى مـا مـى کـنـنـد دقـت کـنـیـم و تـحـلیـل کنیم ، ببینیم که آن ها به چه چیز زیاد اهمیت مى دهند و انگشت روى چه حیثیّتى از حیثیّت هـاى مـسلمین مى گذارند، و بفهمیم که آن چه که آن ها بر آن اصرار دارند، همانى است که براى مسلمین و براى بشر بد است ، ما از گفتار و کردار آن ها باید کشف کنیم که این ها چه مى خواهند و مـا بـایـد چـه بـکـنـیـم ... هـر راهـى را کـه انـتـخـاب کـردنـد مـا باید راه مقابلش را انتخاب کنیم .
امام خمینى (ره ) ضمن تأیید دشمن شناسى ، به عنوان یک وظیفه مستمر مى فرماید:
برنامه ملت ما، برنامه قلیل المدت ، این است که دشمن را شناختید و از میدان به در کردید، حالا هـم دشـمـن را بـشـنـاسـیـد و از میدان ردش کنید. دشمن ما فقط محمدرضا نبود، هر کس مسیرش مسیر اسلام نباشد، دشمن ما است .
مقام معظم رهبرى نیز مى فرماید: وقـتـى انـسـان مـى بـیند دستگاه هاى تبلیغاتى دشمن ، دستگاه تبلیغاتى مزدور آمریکا، دستگاه تـبـلیـغاتى دولت انگلیس ، دستگاه تبلیغاتى دولت غاصب صهیونیست ، براى فلان لایحه در مـجـلس یـقـه مـى درانـنـد، جـنـگ روانـى مـى کـنـند، به خاطر فلان زندانى ، به خاطر فلان مسؤول ، دلسـوزى دایـه مهربان تر از مادر را نشان مى دهند، انسان حق دارد به شک بیفتد... دشمن ، امـروز امـیـدوار است ، شاید بتواند از ساده اندیشى استفاده کند، جاى پاى خود را در دستگاه هاى سیاسى کشور و دستگاه هاى فرهنگى کشور باز کند... امروز، روز حساسى است . این روزگار، روزگار حساسى است .
اقسام دشمنان
با توجه به دیدگاه هاى امام راحل ، مى توان در یک تقسیم بندى کلى ، دشمنان نظام اسلامى را به دو قسم دشمنان داخلى و دشمنان خارجى تقسیم کرد:
دشمنان داخلى
از مـنـظـر امام خمینى(ره) دشمن براى شکست نظام نوپاى اسلامى، به ترفندهاى مختلفى دست زده است . از جمله این ترفندها، سوء استفاده از نیروهاى داخلى است که آگاهانه یا ناآگاهانه در مـسـیـر اهداف دشمنان قرار گرفته، به نظام اسلامى خیانت مى کنند. امام امت در یکى از بیانات خـویـش ضـمـن تـاءیـیـد وجـود دشـمـنـان داخـلى بـر تـثـبـیـت نـظـام در مقابل ترفندهاى گوناگون دشمن تاءکید ورزیده ، مى فرماید:

دشمنان ما چه در داخل و چه در خارج باید بدانند که جمهورى اسلامى به کورى چشم ابرقدرت ها و به کورى چشم امثال منافقین و مخالفینِ با جمهورى اسلامى ، تثبیت شده است.
امام در خصوص متحجّرین مى فرماید: امروز عده اى با ژست تقدس مابى چنان تیشه به ریشه دین و انقلاب مى زنند که گویى وظیفه اى غـیـر از ایـن نـدارنـد! خـطـر تـحجّرگرایان و مقدس نمایان احمق در حوزه هاى علمیه کم نیست . طـلاب عـزیـز لحـظـه اى از فـکـر ایـن مـارهـاى خـوش ‍ خـط و خـال کـوتـاهـى نـکـنـنـد ایـن هـا مـروج اسـلام آمـریـکـایـى انـد و دشـمـن رسـول اللّه ! در شـروع مبارزات اسلامى اگر مى خواستى بگویى شاه خائن است ، بلافاصله جواب مى شنیدى که شاه شیعه است ! عده اى مقدس نماى واپس گرا همه چیز را حرام مى دانستند و هیچ کس قدرت این را نداشت که در مقابل آنها قد علم کند. در مدرسه فیضیه فرزند خرد سالم ، مـرحـوم مـصـطـفى ، از کوزه اى آب نوشید کوزه را آب کشیدند چرا که من فلسفه مى گفتم ! خون دلى کـه پـدر پـیـرتـان از ایـن دسته متحجّر خورده است هرگز از فشارها و سختى هاى دیگران نـخـورده اسـت ... تـردیـدى ندارم اگر همین روند ادامه مى یافت وضع روحانیت و حوزه ها، وضع کلیساهاى قرون وسطى مى شد که خداوند بر مسلمین و روحانیت منت نهاد و کیان و مجد واقعى حوزه ها را حفظ نمود.
امـّا امـام خـمـیـنـى (ره ) هـوشـیـارانـه تـوجـّه مـلت را نـسـبـت بـه عوامل داخلى دشمن جلب نمود: توجه داشته باشید که شیاطین در بین همه طبقات منتشر شده اند که براى ارباب هاى خود راهى بـاز کـنـند. این ها مى خواهند همان بساط را رواج بدهند، شما توجه داشته باشید که آن ها را در بـین خودتان راه ندهید، دفع کنید آنان را... این ها دست نشاندگان آمریکا هستند و این ها هستند که مى خواهند باز ما را به آن اختناق و به آن وابستگى برگردانند.
دشمنان خارجى
در راءس غارتگرانى که از انقلاب اسلامى ایران ضربه خوردند، دولت متجاوز آمریکا بود، از ایـن رو بـا هـم پـیمانان خود و با نقشه هاى متعدد در صدد جلوگیرى از پیشرفت نظام اسلامى و براندازى آن برآمد.
ادعـاهـاى صریح سردمداران آمریکا مبنى بر براندازى نظام جمهورى اسلامى ایران گواه روشن بر این مدعا است . طراحى کودتاى نوژه ، حمله به طبس ، تحریم اقتصادى ، جنگ تحمیلى ، حمایت از گـروهـک هـاى ضـد انقلاب و... بخشى از این توطئه ها به شمار مى رود که توسط آمریکا و با کمک سایر ابرقدرت ها و بیگانگان شکل گرفت . امام خمینى (ره ) در خصوص دشمنى آمریکا و استمرار آن مى فرماید: آمریکا از آن قدمِ اول با وضع ما مخالف بود؛ تا توانست براى حفظ شاه فعالیّت کرد، دست و پـا کـرد، بـراى مـن پیام فرستاد و بعد از این که شاه بیرون رفت و بختیار آمد، باز کوشش و تـعـقـیـب کـرد کـه بـخـتـیـار بـاقـى بـاشـد. بـعـد از ایـن کـه بـخـتـیـار رفـت ایـن هـا مـشـغـول شـدنـد بـراى ایـن کـه نـهـضـت مـا بـه ثـمـر نـرسـد و قـدم بـه قـدم دنـبـال کـردنـد، آن هـایـى که دنبال او بودند، از عُمّال آمریکا بودند، از ریشه هاى فاسد رژیم سـابـق بـودنـد، غائله به پا کردند که از اول ، رفراندوم براى جمهورى اسلامى نشود و بعد کـه در ایـن قـدم شکست خوردند قدم دوم پیش آمد و براى انتخابات مجلس خبرگان باز کارشکنى کـردنـد، عـُمّال خبیث آمریکا که در آن قضیه هم شکست خوردند راجع به رفراندوم قانون اساسى مـشـغول شدند به کارشکنى ، صندوق ها را شکستند، مردم را از راءى دادن باز داشتند. ولى مردم ایـران بـحـمـداللّه در ایـن قـدم فـاتـح شدند و راءى قریبِ صد در صد به این قانون اساسى دادند... مع ذالک آمریکا از پا ننشسته و غائله ها به پا مى کند.
نتیجه گیرى
امام خمینى(ره) معتقد بودند مـلت مـسـلمـان ایـران بـایـد دشـمـنـى ابـرقـدرت هـا را جـدى بـیـنـگـارد و اصـل را بـر دشـمـنى آن ها بگذارد. از منظر امام این دشمنان هم داخلى هستند و هم خارجى ؛ چرا که گاه نیروهاى داخلى خواسته یا ناخواسته در مسیر دلخواه دشمنان خارجى قرار مى گیرند و کار آن هـا را انـجـام مـى دهند. دشمن چون منافع خود را در ایران اسلامى از دست رفته دیده ، با تمام امـکـان بـه مـیـدان آمـده اسـت و جـز به امحاء آن راضى نمى شود. او براى رسیدن به این هدف ، مـراحـلى را در نـظـر گـرفـته است : تضعیف و تخریب باورهاى دینى مردم ، تضعیف ارکان نظام اسـلامـى ، اسـتـفـاده از روش هـاى گوناگون تبلیغاتى به ایجاد اختلاف بین مردم و مسؤ ولان ، اخـتـلاف در بـیـن اقـشـار مردم ، ناامید کردن جوانان از توانایى نظام و تاریک جلوه دادن آینده آن براى آنان از جمله این مراحل مى باشد.
از نـظـرات حـضـرت امـام اسـتفاده مى شود که هوشیارى در خصوص ‍ شناسایى دشمنان واقعى ، عـامـل مـهـمى در از بین بردن توطئه ها و ترفندهاى بیگانگان خواهد بود و از آن جایى که علت دشـمـنى هنوز وجود دارد، ترفندهاى آنان در جهت رسیدن به اهداف شوم خود نیز وجود دارد باید بـا هـوشـیـارى و تـقویت بنیه هاى فرهنگى ، علمى ، اقتصادى ، سیاسى و دینى قدرت مقاومت را دوچـندان نمود. باید اعتراف نمود که دشمن امروز هم امیدوار است که بتواند از ضعف ها و از ساده انـدیـشـى ها استفاده کرده ، جاپایى در دستگاه هاى سیاسى ، فرهنگى کشور باز کند؛ مى خواهد دانـشـگـاه هـاى مـا از اهـداف اصـولى خـود فـاصـله بـگـیـرنـد، مـى خـواهـد ایـمـان نـسـل جـوان تـقـویـت نـشـود و جـوان مـؤ مـن ، بـه جـوان هـوسـران تـبـدیل شود؛ مى خواهد وحدت بین نیروهاى ما نباشد؛ مى خواهد صفا و نورانیّت در میان آحاد مردم رخـت بـر بـنـدد و خـلاصـه آن کـه مـى خـواهـد نـظـام اسـلامـى از بـیـن بـرود. بـایـد بـا اتـکـال بـر قـدرت لا یزال الهى و با هوشیارى و تاءسى به دیدگاه هاى بنیانگذار انقلاب و فرامین رهبرى ، همه توطئه هاى آنان را خنثى کنیم .(+)

"Our President, analytical news site"