در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۶۳ امام خامنه ای، رئیس‌جمهور وقت به لیبی سفر می نمایند.ایشان در پایان سفر ۲۴ ساعته به لیبی در یك مصاحبه تلویزیونی می فرمایند: «محور مذاكرات با قذافی، مقابله با رژیم صهیونیستی و حل قضیه فلسطین بود.»(روزنامه کیهان ۱۹ شهریور ۱۳۶۳)

اما در این سفر اتفاق جالبی نیز رخ داده است. آیت الله خزعلی در این مورد می گویند:

"در لیبی، خیمه ای بر پا كرده بودند كه ارتفاع در ورودی آن خیمه كوتاه بود و به ناچار هركس می خواست وارد بشود، باید خم می شد. از طرفی داخل خیمه، روبروی در، عكس قذاّفی بود، یعنی هر كس وارد میشد ناخواسته در مقابل عكس قذّافی سر خم می كرد. حضرت آیت الله خامنه ای وقتی میخواستند وارد خیمه شوند، به قهقرا (پشت) وارد می شوند تا در مقابل عكس قذّافی سر خم نكنند."(کتاب آب، آیینه، آفتاب)

این حرکت امام خامنه ای نشان داد که ایشان در راستای حفظ اقتدار ملی و شان اسلام حاضر نیستند که حتی اندکی مسامحه نمایند.