از زبان احمدی نژاد می‌خوانید*به رهبـری عزیز گفتـم با وجود این دوستان نیـازی به دشمـن ندارید! *میخواستم با روش احمـدی نـژادی ظرف یک ماه سـرجایشان بنشـانم؛ حضرت آقا فرمودند کشـور فعلا آرامـش می خـواهد* به بسیجیان و ائمـه جمعـه گفتند به مردم بگوييد به استقبال دولت نروند*بله ما منحرف هستيم، ما هزار بار از شمـا منحرفیم

انتشار ناگفته های احمدی نژاد نه تنها در نکات پرس، بلکه در تمامی رسانه ها مورد استقبال بی نظیر مخاطبین قرار گرفت، نکات پرس در ادامه انتشار ناگفته های احمدی نژاد به یکی از چالش برانگیز ترین مباحث سیاسی وشاید عقدیتی رسید؛ "ولایت مداری و ولایت فقیه" مبجثی که همواره از سوی افراد مختلف به نحوی تفسیر می شده است عده ای احمدی نژاد را یاور رهبری دانسته و عده ای دیگر معتقد بودند احمدی نژاد منحرف و در مقابل ولایت فقیه است وحتی تحلیل های بسیار تند تری که فرصت پرداختن به ان نیست؛ اکنون می توان با مرور بی واسطه سخنان احمدی نژاد تحلیل عمیق تری و صحیح تری داشت.

*ولایـت فقیه ازجنس مـودّت و محبت است/ به رهبـری عزیز گفتـم با وجود این دوستان نیـازی به دشمـن ندارید!

حالا حکایت ماست. شما بدانیـد که ولایـت فقیه از جنسش ، ازجنس مـودّت و محبت است و نه یک حالـت اخمـو و خشن. بعضی ها فکـر می کننـد آقا آن بالا نشسته و با اخم و اشاره دست دستور میدهد! گفتم : رابطه ما و ولی فقیه رابطه پدر و فـرزندی است همانطور که پیامبـر فرموده اند : انا و علی ابـوا هذه الامه ، آمدند در اجتماع منیـریه گفتند رابطه ما رابطه اربـاب و رعیتی است ، گفتند که رهبـری می تواند زن شما را بر شـما حـرام کنـد. به رهبـری عزیز گفتـم با وجود این دوستان نیـازی به دشمـن ندارید! فاتحـه ولایـت خوانده می شـود.

مگر ملاک ولایت پذیری چیست؟ حضرت علی(ع) می فرمایند: « اعینونی بالورع و الاجتهاد» امام سجاد(ع) می فرمایند: «کونوا لنا زینا و لا تکون علینا شینا» مایه زینت ما باشید نه اینکه مایه آبروریزی ما. حضرت علی(ع) می فرمایند : مرا یاری کنید با ورع. مگر ورع غیر از پاک دامنی است؟ غیر از زهد است؟ غیر از بی اعتنائی به دنیا و قدرت است؟ و اجتهاد یعنی کار پیوسته ، کار در کار ، کار خستگی ناپذیر. نظام جمهوری اسلامی مگر غیر از ولایت فقیه است؟چه کسی بیشتر از من خـودش را فـدای این نـظام کـرده ؟ ولایت فقیه را آنقدر ارزان نکنید که دستمایه بازی های سیاسی شود.
نظام جمهوری اسلامی مگر غیر از ولایت فقیه است؟چه کسی بیشتر از من خـودش را فـدای این نـظام کـرده ؟ ولایت فقیه را آنقدر ارزان نکنید که دستمایه بازی های سیاسی شود.

حالا آقایی که همـه چیـز دارد از ویـلا و… می گوید دولت ضـد ولایت فقیـه شده!! خودش همه چیز دارد و تنبل و بیـکار اسـت و لکه ای اسـت بر دامن پاک ولایت فقیه. کسی که سالی دو سـه ماه مرخصی دارد و کیـف و تفریـحاتش هـم سرجایش برقـرار است چنین کسی اگر بگوید طرفدار ولایت فقیه است به ضرر ولایت فقیه است.

کسـانی که ما را متهم کردند ، بیایند فهرست اموال و حسابهای مالی خود را بگویند و اموال و حسابهای ما را هم در بیاورند ، تنظیم میکنم دارایی هایمـان را اعـلام کنیـم و در روزنامـه منتشـر کنیـم هرکس هرچه غیر از آن پیدا کرد مال خودش! بشرطی که آنها هم اعلام کنند و هرکی هرچی غیر از آن پیدا کرد مال خودش! تمام نارضایتی های مردم مربوط به کثـافت کاریهای اینهاست. پابرهنه بودند و الآن اعیـان نشین شـده اند. مردم را به نـظام بدبیـن کرده اند و حالا دم از ولایت می زننـد. زمینهای کلان در بالای شهر خریده اند و خانه های آنچنانی دارند.

احمدی‌نژاد ولایت مدار است
اسامی مفسدان را دادم گفتند سیاسی بوده ، در جلسه سران قوا گفتم سیاسی بوده؟! بروم جواب بدهم؟ از قوه قضائیه خواستم ۷۰۰ هکتـاری که کسی در اطراف تهران تصرف کرده بگیـرد و به بیـت المال برگرداند. اگر هر متر مربع آن را صد هـزار تومان حسـاب کنید الآن ارزشی حـدود هفتصد میلیارد تومـان دارد. گفتنـد سیاسیه!!

می گویند احمـدی نژاد به قضات فشار می آورد. اما من به شما می گویم اینها چـون نمی تواننـد چیـزیرا اثبات کننـد این حـرفها را می زنند. همیـن ۴ سال انفصال خدمت آقای بقایی که می گویند موضوع اخلاقی و اقتصـادی است ؛ دارند بی تقوایی می کنند.سـال ۸۲ صاحـب خانه ای در شیـراز به سازمان میراث مراجعه می کند و می خواهد خانه اش را به عنوان میراث فرهنـگی اعـلام کننـد. کارشناسان که شورایی در هر هستند که بعد از بازرسی تشخیص می دهنداین منزل جز میراث فرهنگی می باشد. سال ۸۶ عده ای از وراث منـزل می خواهند این ساختمان را تخریب کنند، به از نظر کارشناسی سازمان که سال ۸۲ انجام شده شکایت می کنند و دادگاه هم رای به عدم میراث فرهنگی بودن خانه می دهد. روند این پرونده ها این گونه است که به محـض حکـم دادگاه شخص می رود کار خودش را انجام می دهد.دادگاه بعد از حکـم از آقـای بقـایی بخاطر اعلام نظر کارشناسی در مورد این ساختمان که جنبه اجرایی هم نداشت با دو ، سه تا قاضی عوض کردن ، به دلیل اینکـه گفته من نظرم نظر شورای نظارت است ، دادگاه حکم به چهارسال انفصال خدمت داده در صورتی که قضیه تمام شده و شخص شاکی هم دنبال کار تخریب منـزل رفته است.

*میخواستم با روش احمـدی نـژادی ظرف یک ماه سـرجایشان بنشـانم؛ حضرت آقا فرمودندکشـور فعلا آرامـش می خـواهد


غربی ها به دنبـال این هستنـد که با اتهـام پولشـویی یعنی استفـاده از پول قاچـاق مواد مخدر برای تروریسم بانکهای ما را تحریم کننـد. طرف شعـور ندارد در تلویزیـون بعنـوان کارشنـاس می آید و می گوید دولـت پولشویی دارد. نمی فهمـد با این حرفـش آبـروی نـظام را می برد و برای نظام مشـکل ایجـاد می کند.


من اگر احسـاس کنـم کلیت کشور دارد به خطـر می افتد سکوتم را می شکنم. به حضـرت آقا گفتم اینها خیلی تند می روند و به تـذکر شـما هم گـوش نمی کننـد. عرض کردم اجـازه بدهیـد اینها را با روش احمـدی نـژادی ظرف یک ماه سـرجایشان بنشـانم. حضرت آقا فرمودند:کشـور فعلا آرامـش می خـواهد.

احمدی نژاد: جنس ولایت از محبت است


ما را متهم می کننـد که می گوییـم ظهـور صغـری آغاز شده و دیگـر ولایـت نمی خـواهیم!! اگر هم که ظهور صغری آغاز شـده باشـد به ولایت بیشتـر احتـیاج داریم. در چنین شرایطی باید قـویتر و منسجم تر باشیم. باید بدانیم دوران ما دوران تحمـل اسـت. بسیاری از طرفـداران دولـت در سراسـر کشـور حقـشان ضـایع شـد. هرچـه به ظهـور نزدیـک تر می شـویم احتیاج ما هم به ولایـت فقیـه بیشتر می شود.


* به بسیجیان و ائمـه جمعـه گفتند به مردم بگوييد به استقبال دولت نروند

اینها با بسیجیان و ائمـه جمعـه و … جلسه گرفته اند که به مـردم بگـوئید به استقبال دولت نروید چون دولت منحرف است. ما می گوئیم مسأله نظام است که دولت مورد استقبال قرار بگیرد و عدم استقبال موضع بین المللی نظام را تضعیف می کند و لطمه می زند. وقتی رهبری در شرایطی که مردم تعیین کننده نظام ها هستند به سفر استانی می روند تمام دسیسه های دشمن نقش بر آب می شود . چون ثابت می کنند نظام ما مردم پشت سرش هستند.

اینها می گویند باید کاری کنیم که نام احمـدی نژاد و آثار او را به طور کامل محو کنیم ؛ شما عددی نیستید، چون کار برای خداست و کار برای خدا هم از بین نمی رود.برای خـدا آمـاده باشیـد و کار کنـید. کـار،کار،کار. همیشه برای خدا در صحنه باشید. بعضی وقتها بعضی ها در صحنه هستنـد برای خودشـان. اینهـا که سهل اند ، آمریکا و اروپا و … هم جمع شوند نمی تواننـد این دولـت را زمین بزنند.هنـوز اول عشـق اسـت ! تا روزی که امپـراتوری آمریکا از کاخ سفید به زیر کشیده شود و عـدالت حاکم شود کار داریم هنوز! مسیر پر پیچ و خمی است و هوشمندی می خواهد. دشمنان دنبال فتنه جدیدند. هرچـه آزمـایش سنگیـن تر و بزرگتر شود ، نتیجه اش بیشتر و وسیـع تر خواهد بود. به خدا هیچ لکه ننگی به این دولـت نمی چسبـد. البته من ضعیف تـر از ضعیف ترم. مطمئـن باشیـد آینده از آنِ ماست. من قول می دهم ، الآن هم اگر مردم باور کنند که کسی طرفـدار دولت است و دولـت از وی حمایت می کند ، به وی رأی خواهنـد داد.


* اگـر بـرای خـدا بـدنت زیـر سم اسب هـا باشد باز هم پیروز خـواهی بود

حسینی وزیر اقتصـاد که قهرمان کشتی دانشجـویان بوده ، در تحقیـق و تفحـص مجلس گفته بود ما رفتیم فینال یا اول می شویم یا دوم! آخرش روی سکو هستیم.گفتـم اصلاح کنیـد کلامتان را ، کار برای خـدا همیشه پیروزی است.اگـر بـرای خـدا باشد اگر بـدنت زیـر سم اسب هـا باشد باز هم پیروز خـواهی بود.

به گزارش نكات پرس محمود احمدي نژاد خاطر نشان كرد: یک آقایی که تندروی کـرد و گفت : بزرگترین خطر از صـدر اسـلام تا کنون همیـن ها هستند و هفته بعد گفت : البته اینها عـددی نیستند ، پیغام دادم که نگران شما هستم. آن شخصی که می خواست پیام را ببرد گفت : به چه دلیلی این حرف را می زنی؟ گفتم : که دولـت نهم را خدا سر کار آورد. احمـدی نژاد فقط یک فلـش جهت نما بود. اگر کسی در ذهنش خطـور کند که این دولـت را او سر کار آورده خدا یک جـا حالش را می گیرد و به او نشان می دهد که هیچ کاره بوده. چون اگر ایشان این دولـت را سر کار آورده با موضعگیـری ایشان هم بـاید می رفت. این دولـت را خدا آورده و خدا هم تابحال حفظ کرده است.ما همه کارمان برای خداست. حتی تبعیتمان از ولایت فقیه هم باید برای خدا باشد نه مطامع دنیوی . تبعیت از پیامبر هم باید برای خدا باشد و اگر برای فردی باشد، به جایی نخواهیم رسید. به خدا اگر ما را آخرین نفر صف مومنان هم به حساب بیاورند کلاهمان را به آسمان هفتم می اندازیم.

*بله ما منحرف هستيم، ما هزار بار از شمـا منحرفیم

به ما گفتـه اند که شما یک جریـان انحـرافی هستید. گفتم مگـر شما اصـل اسـلام هستید که هرکس از شما زاویه داشـت منحـرف باشد؟! اگراینطور است بله ما منحرف هستیم ، ما هزار بار از شمـا منحرفیم. من خبر دارم چه خبر است! ما در آینده شاهد پیروزی حتمی هستیم.روز پشیمانی نزدیک است که بیایید و بگویید اشتباه کـرده ایم و دولت چنین و چنان است.
مطمئن باشیـد اگــر این دولـت نیـم سـاعت فرصت حـرف زدن داشتـه باشـد، قیمـت سـوراخ مـوش بـالا می رود!