اين طرح به منظور مقابله با محدودسازي امريكا و ديگر قدرت‌هاي غربي در عرصه‌ فناوري اطلاعات و با هدف افشاي موارد متعدد و روز افزون نقض حقوق بشر توسط اين کشورها مطرح شده است و توسط تعدادي از نمايندگان مجلس براي مقابله با تهديدات نرم امريكا امضا‌ شده است.

 

عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: طرح 20 ميليون دلاري تعدادي از نمايندگان مجلس براي مقابله با تهديدات و توطئه‌هاي نرم امريكا هفته آينده در صحن علني مجلس بررسي مي‌شود.

 

عوض حيدرپور افزود:‌ اين طرح توسط تعدادي از نمايندگان مجلس براي مقابله با تهديدات نرم امريكا امضا‌ شده است.

 

وي گفت:‌ طرح مزبور براي افشاي موارد نقض حقوق بشر در امريكا و ديگر کشورهاي غربي از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است.

 

 نماينده مردم شهرضا در مجلس تأكيد کرد: ‌اين طرح به منظور مقابله با محدودسازي امريكا و ديگر قدرت‌هاي غربي در عرصه‌ فناوري اطلاعات و با هدف افشاي موارد متعدد و روز افزون نقض حقوق بشر توسط اين کشورها مطرح شده است.

 

 وي با بيان اينکه بودجه مورد نياز اين طرح از حساب ذخيره ارزي برداشت مي‌شود، تصريح کرد: فوريت اين طرح يکشنبه هفته آينده در صحن علني مجلس بررسي مي‌شود.

 

همچنين کميته‌اي با مسئوليت وزارت امور خارجه و عضويت وزارتخانه‌هاي اطلاعات، ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در اين خصوص تشکيل شده است.