از سال ۱۳۸۰ تا پايان سال ۹۱ ارزش كل خدمات فني و مهندسي صادر شده از كشور به بيش از ۲۲ ميليارد و ۹۳۰ ميليون دلار مي رسد كه ۱۰ درصد (معادل با ۲.۳ ميليارد دلار) در دولت دوم اصلاحات و۹۰ درصد (معادل با ۲۰.۶ ميليارد دلار) در دولت هاي نهم و دهم صورت گرفته است.

اوج صادرات خدمات فني ومهندسي در سال ۹۰ و در دولت دهم مشاهده شد به نحوي كه دراين سال ميزان صادرات به ۴.۲ ميليارد دلار رسيد. هم اكنون جمهوري اسلامي ايران ۶۰۰ پروژه را در بيش از ۶۰ كشور را در حال اجرا دارد .
خدمات فني و مهندسي يكي از مهم‌ترين حوزه‌هاي صادرات غيرنفتي جمهوري اسلامي ايران محسوب مي شود كه دليل اصلي اين امر بهره‌مندي ايران از منبع عظيم نيرو‌ي انساني متخصص و وجود دانش و تخصص در حوزه‌هاي مرتبط از قبيل راه سازي و ساختمان، سدسازي، نيرو، نفت، گاز و پتروشيمي و احداث كارخانجات صنعتي است . در سالهاي اخير بخش صادرات خدمات فني و مهندسي كشور با حمايت‌هاي دولت و تلاش بخش خصوصي از رشد چشمگيري برخوردار بوده است.
ارزش افزوده اي كه در صدور خدمات فني و مهندسي وجود دارد، همراه با نياز روز افزون اقتصاد جهاني به توسعه عمراني و زيرساختي، يك فرصت جهاني است و براي كشورمان كه از سرمايه هاي انساني قابل توجهي برخوردار است، فرصتي مغتنم به حساب مي آيد تا با تدبير و مديريت صدور خدمات فني و مهندسي ميزان بهره مندي خود را از فرصت هاي بين المللي افزايش دهد .

** صادرات خدمات فني و مهندسي ۲۰ ميليارد دلاري در دولت هاي نهم و دهم
صادرات خدمات فني و مهندسي از سال ۷۸ مورد توجه قرار گرفت و در سالهاي ابتدايي ميزان آن ناچيز بود. با شروع به كار دولت دوم اصلاحات در سال ۸۰، مجموع صادرات خدمات فني و مهندسي كشور بر حسب ارزش قراردادهاي منعقد شده ۵۷۵ ميليون دلار اعلام شد. اين رقم در سال هاي ۸۱، ۸۲ و ۸۳ به ترتيب به ۲۵۷، ۵۳۰ و ۹۴۱ ميليون دلار رسيده است. بنابراين مجموع قراردادهاي منعقده در دولت هشتم بالغ بر ۲ ميليارد و ۳۰۳ ميليون دلار مي باشد.
در نخستين سال دولت نهم (۸۴)، جمع صادرات خدمات فني و مهندسي بر حسب ارزش قراردادهاي منعقده يك ميليارد و ۵۹۴ ميليون دلار شد ، اين رقم يك سال بعد (۸۵)، يك ميليارد و ۶۰۲ ميليون دلار شد و سال هاي ۸۶ و ۸۷ به ترتيب به ۲ ميليارد و ۷۵ ميليون دلار و ۲ ميليارد و ۵۵۶ ملبيون دلار رسيد. به اين ترتيب مجموع قراردادهاي منعقده در حوزه خدمات فني و مهندسي در دولت نهم به ۷ ميليارد و ۷۸۲ ميليون دلار رسيد .
با آغاز به كار دولت دهم در سال ۸۸ ارزش قراردادهاي منعقده در زمينه صادرات خدمات فني و مهندسي به ۳ ميليارد و ۸۱ ميليون دلار رسيد و رشدي ۲۰ درصدي را نسبت به سال قبل تجربه كرد. روند رشد صادرات خدمات فني و مهندسي در سال ۸۹ نيز با ۱۰ درصد رشد همراه شد و از مرز ۳ ميليارد و ۳۰۱ ميليون دلار فراتر رفت. در سال ۹۰ ارزش صادرات خدمات فني و مهندسي با رشدي ۲۴ درصدي به ۴ ميليارد و ۱۱۸ ميليون دلار رسيد. در واقع صادرات خدمات فني و مهندسي درخشان‌ترين تجربه خود را در اين سال پشت سر گذاشت . در سال ۹۱ با توجه به مشكلات عديده‌اي كه به واسطه اعمال محدوديت‌هاي بين‌المللي بر سر راه صادرات خدمات فني و مهندسي ايجاد شده بود، عملكرد اين بخش با كاهش ۴۴ درصدي نسبت به سال ۹۰ به رقم ۲ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار رسيد. براين اساس ارزش مجموع قراردادهاي منعقده خدمات فني ومهندسي در دولت دهم بالغ بر ۱۲ ميليارد و ۸۲۲ ميليون دلار شد .

در مجموع از سال ۱۳۸۰ تا پايان سال ۹۱ ارزش مجموع خدمات فني و مهندسي صادر شده از كشور به بيش از ۲۲ ميليارد و ۹۳۰ ميليون دلار مي رسد كه از اين ميان ۱۰ درصد در دولت دوم اصلاحات، ۳۴ درصد در دولت نهم و ۵۶ درصد در دولت دهم صورت گرفته است. ارزيابي عملكرد سالانه دولتها نيز نشان مي دهد دولت دوم اصلاحات بطور متوسط سالانه ۵۷۶ ميليون دلار صادرات خدمات فني و مهندسي داشته است در حاليكه دولت هاي نهم و دهم بطور متوسط سالانه ۲ ميليارد و ۵۷۶ ميليون دلار صادرات خدمات فني و مهندسي داشته اند كه رشدي ۴.۵ برابري را نشان مي دهد.

** تعداد بازارهاي هدف
در ابتداي دولت دو اصلاحات (سال ۸۰) صادرات خدمات فني و مهندسي كشور به ۱۲ بازار محدود شده بود. اين رقم در سال ۸۱ به ۱۱ بازار ، ۸۲ ، ۱۵ بازار و ۸۳ به ۲۴ بازار رسيد . در مجموع در طي دوره چهار ساله دولت هشتم شركت‌هاي فني و مهندسي ايراني در ۳۳ بازار مختلف حضور يافتند.
پس از شروع بكار دولت نهم (سال ۸۴) تعداد بازارهاي هدف در اين بخش به ۱۵ بازار كاهش يافت اما در سال هاي بعد تعداد بازارها روند افزايشي يافت و در انتهاي فعاليت دولت نهم، تعداد بازارهاي هدفي كه شركت هاي فني و مهندسي موفق به اخذ پروژه در آنها شدند به ۲۹ بازار رسيد . در مجموع در طي دوره چهار ساله دولت نهم شركت‌هاي فني و مهندسي ايراني در ۳۷ بازار مختلف حضور يافتند.
در نخستين سال دولت دهم (سال ۸۸) تعداد بازارها به ۲۰ بازار كاهش يافت ، يك سال بعد (۸۹) اين تعداد به ۲۲ بازار رسيد. در سال‌هاي ۹۰ و ۹۱ نيز صادرات خدمات فني و مهندسي به ۱۱ بازار هدف ادامه يافت. در مجموع در دولت دهم بازارهاي هدف شركت هاي خدمات فني ومهندسي به ۳۷ بازار مختلف رسيد .
مهمترين اتفاق در زمينه بازارهاي هدف صادرات خدمات فني و مهندسي در دولت‌هاي نهم و دهم، ورود شركت‌هاي ايراني به بازارهاي آمريكاي جنوبي بود.

** تعداد شركت‌هاي صادركننده خدمات فني و مهندسي
در دولت دوم اصلاحات در مجموع ۷۸ شركت فعال در حوزه خدمات فني و مهندسي موفق به اخذ پروژه در بازارهاي هدف شدند. اوج شكوفايي فعاليت شركت‌هاي فني و مهندسي ايراني در بازارهاي بين‌المللي را مي‌توان در دوره چهارساله دولت نهم مشاهده نمود به نحوي كه در اين مدت تعداد ۱۱۸ شركت ايراني تجربه فعاليت در بازارهاي بين‌المللي را داشتند. در دولت دهم نيز بيش از ۱۰۰ شركت موفق به اخذ پروژه در بازارهاي بين‌المللي شدند.
در دولت دوم اصلاحات شركت‌هاي ايراني در مجموع موفق به اخذ ۱۴۰ پروژه در حوزه خدمات فني و مهندسي در بازارهاي هدف شدند. اما در دوره چهارساله دولت نهم شركتهاي فني و مهندسي كشورمان موفق به اخذ ۲۹۰ پروژه در بازارهاي هدف شدند. در دولت دهم نيز شركت‌هاي ايراني توانستند ۲۰۵ پروژه را در بازارهاي بين‌المللي از آن خود كنند.
درمجموع روند افزايش تعداد پروژه‌هاي فني و مهندسي در بازارها كه مي‌توان آن را جهش ناميد از سال ۱۳۸۴ آغـاز و در سال ۱۳۸۶ به اوج خود (يعني ۱۱۷ پروژه ) رسيده است. و پس از آن يعني طي سه سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ اين روند كاهش يافته و در پايان سال ۱۳۹۱ به ۵۶ پروژه رسيده است. افزايش حاصله ناشي از ورود شركت هاي براي اخذ پروژه‌هاي كوچك‌تر از يك سو و تشويق هاي حمايتي دولت از سوي ديگر مي‌باشد. به نحوي كه متوسط ارزش پروژه‌ها در سال ۱۳۸۶ كه بيشترين تعداد پروژه را تجربه كرده ايم ۱۷.۵ ميليون دلار مي باشد در حالي كه اين عدد در سال ۱۳۹۰ به ۱۷۱ ميليون دلار در هر پروژه رسيده است.