بی‌تدبیری خسارت آفرین دولت مدعی تدبیر در توزیع سبد کالا و فرافکنی مدعیان اعتدال گرایی!

بی‌تدبیری خسارت آفرین دولت مدعی تدبیر در توزیع سبد کالا و فرافکنی مدعیان اعتدال گرایی!