بر اساس آخرين يافته هاي گروه نظرسنجي یک مرکز معتبر پژوهشی، "محمود احمدي‌نژاد" با کسب 61،5 درصد آرا در صدر جدول انتخاب "بهترين نامزد" کرسي رياست جمهوري قرار دارد.

 

به گزارش رجانیوز، نتايج به دست آمده از سنجش افکار عمومي از ميان 15 هزار و 436 نفر از شهروندان سراسر کشور که در روزهاي 18 و 19 خرداد ماه صورت گرفته است، نشان مي دهد 61،5 درصد مردم ايران به محمود احمدي‌نژاد، 29،4 درصد به ميرحسين موسوي، 6،9 درصد به مهدي کروبي و 2،1 درصد به محسن رضايي رأي خواهند داد.

 

وفق اين نظرسنجي که در تهران و 29 مرکز استان و برخي شهرستان‌هاي سراسر کشور انجام يافته؛ 79،2 درصد پاسخگويان جامعه آماري، مشارکت قطعي خود در انتخابات را اعلام کرده اند و 20،8 درصد مابقي گفته اند "در انتخابات شرکت نخواهند کرد."

 

در عين حال، 62،3 درصد پاسخگويان را "مردان" و 37،7 درصد ديگر را "زنان" تشکيل داده اند. همچنين بيش از نيمي از پاسخگويان يعني 52،2 درصد در گروه سني 18 تا 30 سال قرار دارند و 20،4 درصد ديگر شامل گروه سني 40 تا 31 سال مي شوند.

 

31،8 درصد پاسخگويان اين نظرسنجي در مقطع تحصيلي ديپلم، 22،4 درصد زير ديپلم، 21،6 درصد ليسانس، 20 درصد دانشجو و فوق ديپلم و 4،2 درصد مابقي هم درمقطع تحصيلات تکميلي (کارشناسي ارشد و دکتري) قرار دارند.

 

طبق نتايج اين نظرسنجي، تجمع فراواني پاسخگويان در گروه هاي شغلي آزاد با 27،9 درصد، کارمند 19،3 درصد و خانه دار 11،6 درصد قرار دارد.

 

يافته هاي اين نظرسنجي گوياي آن است که بيشترين آراي محمود احمدي‌نژاد به ترتيب در 3 استان خراسان رضوي، اصفهان و مازندران؛ ميرحسين موسوي در استان هاي خراسان رضوي، خوزستان و فارس متمرکز است.

 

بيشترين تراکم آراي مهدي کروبي در استان هاي خراسان رضوي، به طور مساوري در استان هاي فارس و خوزستان و اصفهان و بر همين اساس آراي محسن رضايي در استان هاي خوزستان، اصفهان و خراسان رضوي است.

 

توزيع فراواني آراي نامزدها در استان تهران نيز به ترتيب شامل محمود احمدي‌نژاد با 1114 فراواني، ميرحسين موسوي 574 فراواني، مهدي کروبي با 104 فراواني و محسن رضايي با 38 فراواني است.

 

-------------------------------------------

 

تحليل جامعه آماري:

 

الف ) تعداد کل پاسخگويان:

 

15436 نفر

 

ب) ترکيب جنسي پاسخگويان

 

9626 نفر مرد: 62،3 درصد

5810 نفر زن: 37،7 درصد

 

پ) نسبت مشارکت پاسخگويان در انتخابات:

 

12238 نفر مشارکت در انتخابات: 79،2 درصد

3198 نفر عدم مشارکت در انتخابات: 20،8 درصد

 

ت) ترکيب تحصيلي پاسخگويان‏:

 

3460 نفر کمتر از ديپلم: 22،4 درصد

4902 نفر ديپلم: 31،8 درصد

3082 نفر دانشجو- فوق ديپلم: 20 درصد

3332 نفر ليسانس: 21،6 درصد

660 نفر فوق ليسانس و بالاتر: 4،2 درصد

 

ث) وضعيت تأهل پاسخگويان:

 

5335 نفر مجرد: 34،5 درصد

10101 نفر متأهل: 65،5 درصد

 

ج) فراواني آراي نامزدهاي مورد نظر:

 

7529 نفر رأي به محمود احمدي‌نژاد: 61،5 درصد

3605 نفر رأي به ميرحسين موسوي: 29،4 درصد

846 نفر رأي به مهدي کروبي: 6،9 درصد

258 نفر رأي به محسن رضايي: 2،2 درصد

 

ح) توزيع فراواني آراي نامزدها نسبت به تفکيک استان ها:

 

* استان تهران:

 

محمود احمدي‌نژاد 1114 نفر: 60،8 درصد

ميرحسين موسوي 574 نفر: 31،3 درصد

مهدي کروبي 104 نفر: 5،7 درصد

محسن رضايي 38 نفر: 2،1 درصد

 

* استان آذربايجان شرقي:

 

محمود احمدي‌نژاد 286 نفر: 45،5 درصد

ميرحسين موسوي 320 نفر: 50،9 درصد

مهدي کروبي 16 نفر: 2،5 درصد

محسن رضايي 6 نفر: 1 درصد

 

* آذربايجان غربي:

 

محمود احمدي‌نژاد 220 نفر: 55 درصد

ميرحسين موسوي 134 نفر: 33،5 درصد

مهدي کروبي 40 نفر: 10 درصد

محسن رضايي 6 نفر: 1،5 درصد

 

* اردبيل:

 

محمود احمدي‌نژاد 108 نفر: 49،5 درصد

ميرحسين موسوي 82 نفر: 37،6 درصد

مهدي کروبي 20 نفر: 9،2 درصد

محسن رضايي 8 نفر: 3،7 درصد

 

* اصفهان:

 

محمود احمدي‌نژاد 614 نفر: 66،7 درصد

ميرحسين موسوي 232 نفر: 25،2 درصد

مهدي کروبي 58 نفر: 6،3 درصد

محسن رضايي 16 نفر: 1،7 درصد

 

* ايلام:

 

محمود احمدي‌نژاد 80 نفر: 64،5 درصد

ميرحسين موسوي 32 نفر: 8،25 درصد

مهدي کروبي 10 نفر: 1،8 درصد

محسن رضايي 2 نفر: 6،1 درصد

 

* بوشهر:

 

محمود احمدي‌نژاد 92 نفر: 8،56 درصد

ميرحسين موسوي 46 نفر: 3،28 درصد

مهدي کروبي 24 نفر: 8،14 درصد

محسن رضايي 0 نفر: 0 درصد

 

* چهارمحال و بختياري:

 

محمود احمدي‌نژاد 102 نفر: 68 درصد

ميرحسين موسوي 38 نفر: 3،25 درصد

مهدي کروبي 8 نفر: 3،5 درصد

محسن رضايي 2 نفر: 3،1 درصد

 

* خراسان جنوبي:

 

محمود احمدي‌نژاد 70 نفر: 7،63 درصد

ميرحسين موسوي 36 نفر: 7،32 درصد

مهدي کروبي 4 نفر: 6،3 درصد

محسن رضايي 0 نفر: 0 درصد

 

* خراسان شمالي:

 

محمود احمدي‌نژاد 104 نفر: 2،72 درصد

ميرحسين موسوي 34 نفر: 6،23 درصد

مهدي کروبي 2 نفر: 4،1 درصد

محسن رضايي 4 نفر: 8،2 درصد

 

* خراسان رضوي:

 

محمود احمدي‌نژاد 742 نفر: 2،62 درصد

ميرحسين موسوي 368 نفر: 8،30 درصد

مهدي کروبي 68 نفر: 7،5 درصد

محسن رضايي 14 نفر: 2،1 درصد

 

* خوزستان:

 

محمود احمدي‌نژاد 388 نفر: 3،50 درصد

ميرحسين موسوي 270 نفر:35 درصد

مهدي کروبي 66 نفر: 6،8 درصد

محسن رضايي 46 نفر: 6 درصد

 

* زنجان:

 

محمود احمدي‌نژاد 84 نفر: 7،56 درصد

ميرحسين موسوي 54 نفر: 4،36 درصد

مهدي کروبي 8 نفر: 4،5 درصد

محسن رضايي 2 نفر: 4،1 درصد

 

* سمنان:

 

محمود احمدي‌نژاد 87 نفر: 1،70 درصد

ميرحسين موسوي 23 نفر: 5،18 درصد

مهدي کروبي 10 نفر: 1،8 درصد

محسن رضايي 4 نفر: 2،3 درصد

 

* سيستان و بلوچستان:

 

محمود احمدي‌نژاد 211 نفر: 1،65 درصد

ميرحسين موسوي 87 نفر: 9،26 درصد

مهدي کروبي 18 نفر: 6،5 درصد

محسن رضايي 8 نفر: 5،2 درصد

 

* هرمزگان:

 

محمود احمدي‌نژاد 144 نفر: 5،68 درصد

ميرحسين موسوي 44 نفر: 9،20 درصد

مهدي کروبي 18 نفر: 6،8 درصد

محسن رضايي 4 نفر: 9،1 درصد

 

* فارس:

 

محمود احمدي‌نژاد 468 نفر:9،57 درصد

ميرحسين موسوي 264 نفر: 6،32 درصد

مهدي کروبي 66 نفر: 2،8 درصد

محسن رضايي 10 نفر: 2،1 درصد

 

* قزوين:

 

محمود احمدي‌نژاد 142 نفر: 2،62 درصد

ميرحسين موسوي 50 نفر:9،21 درصد

مهدي کروبي 26 نفر:4،11 درصد

محسن رضايي 10 نفر: 4،4 درصد

 

* قم:

 

محمود احمدي‌نژاد 78 نفر:6،69 درصد

ميرحسين موسوي 28 نفر: 25 درصد

مهدي کروبي 4 نفر:6،3 درصد

محسن رضايي 2 نفر: 8،1 درصد

 

* کردستان:

 

محمود احمدي‌نژاد 152 نفر: 2،61 درصد

ميرحسين موسوي 68 نفر: 4،27 درصد

مهدي کروبي 20 نفر: 1،8 درصد

محسن رضايي 8 نفر: 2،3 درصد

 

*کرمان:

 

محمود احمدي‌نژاد 320 نفر: 4،70 درصد

ميرحسين موسوي 96 نفر: 1،21 درصد

مهدي کروبي 30 نفر: 6،6 درصد

محسن رضايي 8 نفر: 8،1 درصد

 

* کرمانشاه:

 

محمود احمدي‌نژاد 186 نفر: 62 درصد

ميرحسين موسوي 68 نفر: 6،22 درصد

مهدي کروبي 38 نفر: 7،12 درصد

محسن رضايي 8 نفر:7،2 درصد

 

* کهگيلويه و بويراحمد:

 

محمود احمدي‌نژاد 78 نفر: 4،68 درصد

ميرحسين موسوي 28 نفر: 6،24 درصد

مهدي کروبي 8 نفر: 7 درصد

محسن رضايي 0 نفر: 0 درصد

 

* گلستان:

 

محمود احمدي‌نژاد 174 نفر: 9،67 درصد

ميرحسين موسوي 60 نفر: 4،23 درصد

مهدي کروبي 18 نفر: 7 درصد

محسن رضايي 4 نفر: 6،1 درصد

 

* گيلان:

 

محمود احمدي‌نژاد 203 نفر: 5،61 درصد

ميرحسين موسوي 107 نفر: 4،32 درصد

مهدي کروبي 12 نفر: 6،3 درصد

محسن رضايي 8 نفر:4،2 درصد

 

* لرستان:

 

محمود احمدي‌نژاد 154 نفر: 7،64 درصد

ميرحسين موسوي 48 نفر: 1،20 درصد

مهدي کروبي 30 نفر: 6،12 درصد

محسن رضايي 6 نفر: 5،2 درصد

 

* مازندران:

 

محمود احمدي‌نژاد 450 نفر: 6،64 درصد

ميرحسين موسوي 174 نفر: 25 درصد

مهدي کروبي 62 نفر: 9،8 درصد

محسن رضايي 10 نفر: 4،1 درصد

 

* مرکزي:

 

محمود احمدي‌نژاد 140 نفر: 2،54 درصد

ميرحسين موسوي 84 نفر: 5،32 درصد

مهدي کروبي 30 نفر: 6،11 درصد

محسن رضايي 4 نفر: 6،1 درصد

 

* همدان:

 

محمود احمدي‌نژاد 390 نفر:9،71 درصد

ميرحسين موسوي 124 نفر: 8،22 درصد

مهدي کروبي 18 نفر: 3،3 درصد

محسن رضايي 10 نفر: 8،1 درصد

 

* يزد:

 

محمود احمدي‌نژاد 148 نفر: 74 درصد

ميرحسين موسوي 32 نفر: 16 درصد

مهدي کروبي 10 نفر: 5 درصد

محسن رضايي 10 نفر: 5 درصد