منابع آگاه از آغاز اصلاحات بنيادي در وزارت امور خارجه خبر مي‌دهند. در حاليكه دكتر احمدي نژاد روز يكشنبه در جريان معرفي اعضاي كابينه در مجلس از انجام اصلاحات در دوره دوم وزارت منوچهر متكي در اين وزارت خانه خبر داده بود ، در اولين گام حكم پايان ماموريت 40 نفر از سفرايي كه دور ماموريت آنها در نقاط مختلف جهان به پايان رسيده بود صادر و روز گذشته به آنها اعلام شده است.

 

قرار است به جاي اين افراد سفراي جديدي از كارشناسان معتقد به مباني انقلاب در سفارتخانه هاي ايران حضور پيدا كنند.

 

از جمله رسوم نادرست در وزارت خارجه انتصاب مكرر حلقه بسته اي از افراد به عنوان سفير است كه موجب شده برخي افراد بيش از 25 سال از سي سال پس از انقلاب را به عنوان ماموريت خارجي در سفارتخانه هاي ايران در خارج از كشور سپري نمايند.

برخي از اين افراد در جريان اغتشاشات اخير تهران رسماً به موضع گيري در حمايت از آشوب گران پرداخته بودند.

 

همچنين بازنشسته نمودن افرادي كه دوره خدمتي آنها سپري شده است از ديگر اقداماتي است كه در ماههاي آينده صورت خواهد گرفت.

 

در حال حاضر 80 سفارتخانه ايران نيازمند حضور كارشناسان و سفراي جديد ارزيابي شده است.