شماري از سركردگان جريان هاي سياسي افراطي به كروبي به خاطر رفتار انتحاري اخيرش مرحبا و آفرين مي گويند. در اين زمينه محمدعلي نجفي از سران جريان كارگزاران كه به طور ابهام آميز در جريان انتخابات اخير به ستاد كروبي پيوست، اقدام وي را شجاعانه خواند. مرتضي حاجي از گردانندگان اصلي جبهه اصلاحات هم اظهار داشت: «بايد به كروبي به خاطر شجاعتش آفرين گفت.»!

محمدعلي نجفي در گفت وگو با سحام نيوز (سايت اعتمادملي) با بيان اينكه «اقدام كروبي شجاعانه و خداترسانه بود»، گفت: آنچه آقاي كروبي در نامه خود مطرح كرده اولين بار بيان نشده بلكه به صورت شايعه در جامعه در حال پخش است. حتي اگر احتمال(!) وقوع چنين وقايعي را بسيار كم در نظر بگيريم، ولي بايد همين احتمال ضعيف هم بررسي شود»!

مرتضي حاجي هم ضمن ستايش از كروبي، مانند نجفي ادعاهاي مطرح شده را در حد احتمال مهم دانست و گفت: حتي اگر احتمال آن كمتر از يك درصد باشد همه بايد توجه كنند تا اينكه ذهن جامعه از ابهام نسبت به وجود چنين مسائلي پاك شود.

اين دو چهره سياسي توضيح ندادند كه آيا چاره رفع ابهام هاي خودساخته، شايعه پراكني و انتشار نامه هاي سرگشاده و آميخته به دروغ به قصد التهاب افكار عمومي است يا رسيدگي از مجاري قانوني؟ و آيا آقاي كروبي ابتدا «شنيده ها»ي خود را از طريق مراجع قضايي پيگيري كرد تا در صورت نتيجه ندادن، ادعاها را منتشر كند يا اساساً اين اقدام شيطنت آميز، در راستاي فرار به جلو و كتمان نقش كروبي در برپايي اغتشاشات و خالي بودن دست مدعيان تقلب از سند و مدرك بوده است.

گفتني است سايت كروبي روز شنبه ترفند ديگري را هم براي انحراف اذهان عمومي در پيش گرفت و آن انتشار شايعه ديگري مبني بر زمزمه حمله به روزنامه اعتماد ملي در حاشيه نمازجمعه تهران بود سحام نيوز ادعا كرده بود كساني در حاشيه نمازجمعه نامه دعوت به اين حمله را به برخي از نمازگزاران نشان مي دادند اما آن را در كاور گذاشته بودند و پخش نمي كردند! كروبي به بهانه همين شايعه خودساخته، از حاميان اعتماد ملي دعوت كرد تا در مقابل روزنامه تجمع كنند. اما محمدجواد حق شناس مديرمسئول روزنامه اعتمادملي غروب شنبه به دويچه وله گفت«تجمع مخالفان كروبي برگزار نشد»!!

به هم ريختن اوضاع و شلوغ كردن فضا شيوه اي است كه عناصر متخلف معمولاً براي گريختن از صحنه و گم كردن ردپا در پيش مي گيرند.