در بين تعداد آراي ماخوذه در شهر تهران احمدي‌نژاد با سرعت از رقيب خود پيشي گرفت.

 

به گزارش خبرگزاري فارس مجموع آراي شمارش شده در شهر تهران از تعداد 129 صندوق تعداد 103 هزار راي ماخوذه، 54 هزار راي احمدي‌نژاد، 46 هزار موسوي، 2.2 هزار رضايي و 800 راي كروبي كسب كرده‌اند و تا كنون در استان تهران احمدي‌نژاد 73% و موسوي 24% درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.