با واكنش شتابزده اصحاب فتنه و همكاران رسانه اي شان در برابر مصلحي وزير اطلاعات سند ديگر ارتباط اين جريان با ضد انقلاب در برابر انظار عمومي به نمايش درآمد.

برخي از سايتهاي غير حرفه اي و بدنام اينترنتي كه پيرامون كودتاي ننگين باند موسوي به انتشار محتواي جعلي شهرت يافته اند ، مصاحبه روشنگر و بسيار ارزشمند مصلحي را در صدا و سيما ، دست آويزي براي حمله چندمين بار پياپي در روزهاي گذشته عليه كشور قرار دادند.

اين بنگاههاي بدنام دروغ پراكني عليه جنبش هاي اصيل مردمي و نهاد حاكميت اسلامي در اقداماتي هماهنگ تلاش مذوبحانه اي را براي بمباران يادداشت هاي بي سر و ته و فاقد ارزش عليه اين مسئول در جمهوري اسلامي ايران آغاز كردند.

اگر چه اينگونه لجن پراكني ها مسبوق به سابقه است و موارد متعددي از آن را پيشتر ازين مردم و نظاره گران بي طرف ملاحظه كرده اند ، آنچه اهميت دارد عمق نفوذ سخنان مصلحي مي باشد.

وي با مورد هدف قرار دادن اصلي ترين مولفه جريان فتنه يعني ارتباط اين گروهك غير قانوني با ضد انقلاب خارج از كشور و دولتهاي بيگانه و متخاصم ايران ، بار ديگر اسناد تكان دهنده اي را براي قضاوت بيطرفانه در اختيار افكار عمومي ايرانيان قرار داد.

شفافيت در بيانات مصلحي و اطلاع رساني بدون ابهام درخصوص سران فتنه ، خشم پادو ها و نوكران رسانه اي موسوي و كروبي را صد چندان كرد و با عث شد اين اشخاص به دوستان خودشان گل بزننند و جاي دروازه را بصورت اشتباهي تغيير بدهند.

اين رسانه هاي آشوب زيست با مستمسك قرار دادن برخي از نكات مصاحبه وزير اطلاعات به فرافكني نافرجامي عليه ضربات سهمگين رسانه اي جمهوري اسلامي عليه دشنمانش دست زدند.

غافل ازينكه اينگونه واكنش و موضع گيري عملا تاييدي بود بر اطلاع رساني شفاف وزير اطلاعات كه اصلي ترين حاميان وبرنامه ريزان فتنه را در خارج از كشور مورد خطاب قرار داده بود.

از مجموعه واكنش ها برخي از نكات به شرحي كه اشاره ميشود قابل برداشت است:

1_ تشخيص مصلحي در خصوص جريان فتنه حائز اهميت فراوان است و همين اهميت و اثر گذاري اين افراد قانون ستيز را عصباني و با ياس و سرخوردگي مضاعفي مواجه كرده است.

2_ ادامه يافتن اين اطلاع رساني ها همچون كابوسي جان كاه آقايان فتنه گر را مورد حمله و هجوم قرار داده و خواب را از چشمانشان ربوده است.

3_ تلاش هاي مذبوحانه رسانه هاي فتنه براي جذب واكنش از سوي وزارت اطلاعات ناكام مانده و همين ناكامي با عث شده است كه به قول معروف شاعر به جفنگ آيد و اراجيف را به استدلال هاي منطقي در برابر اطلاع رساني شفاف در اولويت قرار دهد.

4_ اين رسانه ها بطور مثال با دست آويز قرار دادن موضوع خريد برخي از تماشاچيان درگيري ها عملا به بازداشت شدگاني كه ادعاي حضور در تجمعات براي خريد شب عيد را داشته اند عملا فشار وارد كرده اند و ادعاهاي آنان را فاقد وجاهت تبليغ نموده اند.

5_ اين اشخاص نشان دادند كه از دسته مجرمان سرسخت و بي ادبي هستند كه بعد از اشتباه شعور عذر خواهي را نه تنها ندارند ، بلكه برآن هستند تا با ادامه بي ادبي هايشان مشتهاي آهنين نظام اسلامي را براي خود تدارك ببينند.

بدون ترديد اينگونه اظهار نظر ها و جو سازي ها عليه مسئولين بلند پايه امنيتي جمهوري اسلامي ايران تبعات بسيار سنگين و كوبنده اي را براي فتنه گران به همراه خواهد داشت.

از سويي ديگر مردم با بي اعتنايي به اينگونه شانتاژ هاي بي فايده رسانه اي و عدم حضور در هر گونه فراخوان ضد انقلاب و منافقين نوين فرقه سبز ، بار ديگر سيلي دردناك بي اعتنايي را بر صورت ناپاك فتنه گران مي نشانند.