برخی از اصلاح طلبان به منظور برون آمدن از فضای انفعال تلاش دارند سفرهای خارجی یکی از فتنه گران را به خارج از کشور فراهم آورند.

بنا به گزارش واصله،برخی اصلاح طلبان با توجه به فراهم نبودن فضای داخلی برای ایجاد یک شرایط جدید برای فعالیت فتنه گران و اصلاح طلبان پیشنهاد داده اند تا زمینه های حضور یکی از فتنه گران را به سمینارها یا مراکز علمی در اروپا فراهم آورده و فعالیت برون مرزی را به منظور نشان دادن پویایی و زنده بودن جریان خود دنبال نمانید.
گفتنی است یکی از فتنه گران در طول حضور خود در حاکمیت همیشه اعتقاد داشته پیام هایی که از خارج به داخل انتقال یابد زمینه پذیرش بهتری را داخل دارد!