موج اعتراضات به سيدمحمد خاتمي در خصوص راهبردهاي انتخاباتي وي براي اصلاح طلبان همچنان ادامه دارد.

در حالي كه اصلاح طلبان مهره هاي سفيد خود را وارد انتخابات كرده و در يك راهبرد به عدم مشاركت ظاهري و حضور گسترده پنهان درانتخابات مبادرت كرده اند،برخي از شخصيت هاي موثر اصلاح طلب به خاتمي انتقاد كرده اند كه چرا مشاركت فعال را نهايي نكرده و فرصت انتخابات را از دست داده است.
در همین رابطه گفته مي شود يكي از منتقدان جدي خاتمي عبدالله نوري مي باشد.
شنیده شده وي كه جلسات مختلفي را با عناصر مشاركت و حتي خاتمي برگزار كرده بود تنها راه پيش روي اصلاح طلبان را بازگشت به درون نظام و ادامه فعاليت هاي از درون و مبارزه پارلمانتاریستی عنوان كرده بوده كه با بي اعتنايي اين مجموعه و شخص خاتمي مواجه شده بود.
دايره اين اعتراضات حتي به برخي افراد همچون عباس عبدي نيز كشيده است بگونه اي كه وي گفته بود اگر ما در انتخابات شركت كرده و دچار ريزش نيز شويم ايرادي ندارد چرا كه اگر به موفقيت دست يابيم اين ريزش قابليت ترميم را دارد و خاتمی باید ریسک می کرد و شرط و شروط بی مورد نمی گذاشت.
گفته مي شود پس از تصميم نهايي خاتمي و يارانش انتقادات بي شماري به وي صورت گرفته و گفته شده است كه شرط و شروط وي و جمع بندي نهايي اش هيچ دستاوردي براي اصلاح طلبان نخواهد داشت.