شنیده شده كه (ه . الف) عضو مركزیت یكى از احزاب حامى میرحسین كه به دلیل مشاركت در آشوب هاى اخیر در بازداشت به سر مى برد اعترافات بسیارى مهمى پیرامون گذشته جریان آشوب طلب و برنامه ریزى براى اغتشاشات داشته است.

نامبرده در بخشى از این اعترافات گفته است كه ما براى میرحسین موسوى به صورت روزانه در حزبمان نظرسنجى هاى ساختگى درست مى كردیم و به او مى دادیم و چنین القا كرده بودیم كه موسوى به طور حتم برنده انتخابات خواهد بود. وجه علمى این نظرسنجى ها آنقدر بالا بود كه هیچكس به ساختگى بودن آنها شك نمى كرد. خود مهندس موسوى هم بر پایه این نظرسنجى ها بود كه به توهم پیروزى دست پیدا كرده بود.