شنيده شده كه (ه . الف) عضو مركزيت يكى از احزاب حامى ميرحسين كه به دليل مشاركت در آشوب هاى اخير در بازداشت به سر مى برد اعترافات بسيارى مهمى پيرامون گذشته جريان آشوب طلب و برنامه ريزى براى اغتشاشات داشته است.

نامبرده در بخشى از اين اعترافات گفته است كه ما براى ميرحسين موسوى به صورت روزانه در حزبمان نظرسنجى هاى ساختگى درست مى كرديم و به او مى داديم و چنين القا كرده بوديم كه موسوى به طور حتم برنده انتخابات خواهد بود. وجه علمى اين نظرسنجى ها آنقدر بالا بود كه هيچكس به ساختگى بودن آنها شك نمى كرد. خود مهندس موسوى هم بر پايه اين نظرسنجى ها بود كه به توهم پيروزى دست پيدا كرده بود.