ایجاد خطوط فیبر نوری نیز در کشور از سال 1384 (ابتدای دولت نهم) تا سال 1387 با 5/5 برابر افزایش به 16 هزار و 579 کیلومتر رسید

ظرفیت ارتباطات بین الملل از طریق فیبرنوری طی فعالیت دولت نهم 14 برابر افزایش یافت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، ارتباط بین الملل روی فیبر نوری تا قبل از دولت نهم از طریق شش خط STM1 انجام می شد که این رقم طی چهار سال فعالیت دولت نهم به 86 خط  STM1 رسیده که نشان دهنده رشد 14 برابری ظرفیت ارتباط بین الملل از طریق فیبر نوری است.

ایجاد خطوط فیبر نوری نیز در کشور از سال 1384(ابتدای دولت نهم) تا سال 1387 با 5/5 برابر افزایش به 16 هزار و 579 کیلومتر رسیده است.

همچنین ضریب نفوذ اینترنت از 10 درصد در ابتدای سال 1384 به 30 درصد در سال 1387 افزایش پیدا کرده است.

بر همین اساس طی 13 سال از سال 1371 تا 1384 رشد ضریب نفوذ اینترنت 8/0 در سال بوده که این رقم طی دولت نهم به 8/7 درصد در سال افزایش پیدا کرده است.

اتصال بانک ها و موسسات اعتباری به شبکه فیبر نوری نیز از 5 هزار مورد در شهریور سال 1384 به بیش از 21 هزار مورد در سال 1388 رسیده که مبین رشد چهار برابری این شاخص طی فعالیت دولت نهم است.

همچنین در این مدت 3 هزار و 600 دانشگاه،موسسه آموزشی و پژوهشی به شبکه فیبر نوری کشور متصل شدند.

تعداد کانال های انتقال کشور از یک میلیون در سال شهریور سال 1384 به 5/2 میلیون در سال 1387 رسیده است که افزایش 5/2 برابری در زمان فعالیت دولت نهم نشان می دهد.