عضو شاخص هيئت مديره بنياد باران در جلسه اي با انتقاد شديد از عملكرد خاتمي در بنياد باران وي را مسبب اصلي وضعيت نامناسب آن بنياد دانسته و با اسفبار خواندن اوضاع اين بنياد افزود: تا به امروز سواستفاده هاي بسياري از امكانات بنياد باران صورت گرفته كه مسئول همه اينها شخص آقاي خاتمي است.
اين عضو ارشد بنياد باران در ادامه سخنان خود با اشاره به اينكه شوراي عالي بنياد باران به نحوي سازماندهي شده كه افراد خاصي از اعضا به راحتي و در پوشش فعاليتهاي بنياد، سواستفاده هاي گوناگون نمايند.

وي افزود: علاوه بر سواستفاده هاي كلان توسط عده اي به نام بنياد باران ، افراد ديگري كه عمدتا از معاونين و وزراي دولت خاتمي بوده اند نيز چه در داخل و چه در خارج از كشور از امكانات بنياد باران بهره برداري شخصي و خانوادگي زيادي مي نمايند كه كمترين آن مسافرتهاي خارجي متعدد به كشورهاي اروپايي با هزينه هاي بنياد بوده است.

وي همچنين افزود: مثلاً علي خاتمي (بردار محمد خاتمي) ساختماني در ميدان آرژانتين را كه از اموال بنياد باران بوده به تصرف خود درآورده و از آن به عنوان دفتر شخصي خود به نام (شركت ايران و غرب) استفاده مي كند. در ضمن اين شخص مدعي است كه اين ساختمان را از بنياد باران خريداري كرده و قصد دارد با تغيير كاربري و بهسازي ، آن را بفروشد، درحاليكه اساساً اين ساختمان متعلق به يك مركز خيريه بوده و در زمان رياست جمهوري آقاي خاتمي به بنياد باران منتقل شده است.

فرد ياد شده با تاكيد بر اينكه هيئت مديره بنياد باران بايد عوض شود گفت: افرادي مانند مسجدجامعي ، انصاري ، خانيكي حتي نمي توانند نقش حداقلي مفيد را داشته باشند و بايد بروند.

وي در انتها با اشاره به بي رمقي خاتمي در بنياد مي گويد : عدم مقاومت، بلكه موافقت و چشم بستن بر روي سو استفاده ها و اوضاع نابسامان بنياد ازانتقاداتي است كه به خاتمي وارد است.