سرویس های خارجی نیز جهت ارتباط گیری از پوشش هایی همچون ارگانهای سازمان ملل مانند یونیسف برای ارتباط گیری با ایادی خود استفاده می نمایند.

یکی از اهدافی که فرقه ضاله بهائیت خصوصا طرح آموزشی موسوم به روحی در دستور کار خود قرار داده بود برنامه ریزی برای ایجاد انحرافات عقیدتی برای کودکان است.

از دیگر ترفندهایی که فرقه ضاله بهائیت همواره از آن استفاده می نماید ژست گرفتن به عنوان فعال حقوق بشر است. سرویس های خارجی نیز جهت ارتباط گیری از پوشش هایی همچون ارگانهای سازمان ملل مانند یونیسف برای ارتباط گیری با ایادی خود استفاده می نمایند.
در همین راستا یکی از هسته های تبلیغی بهائیت که در پوشش کمک به حقوق کودکان به فعالیت تبلیغی فرقه ضاله بهائیت می پرداختند در استان کرمان شناسایی و لیدر آنها « س . ب» بازداشت شد.