برادر یکی از مقام های سابق اجرائی کشور هنگام خروج از کشور بازداشت شد و ساعاتی بعد آزاد شده است.

برادر یکی از مقام های سابق اجرائی کشور روز 20 بهمن قصد سفر به کشور تونس را داشته است که وی پس از ابلاغ ممنوع الخروج بودن خود بازداشت و پس از ابلاغ حکم خود و تاکید بر عدم خروج از تهران آزاد می شود.

بزودی اخبار تکمیلی ای در این زمینه از نظر خوانندگان خواهد گذشت.