عبدالرضا داوری درفیس بوک نوشت:دیروز دیدم که یک کشاورز شبانه از پلدختر درلرستان حرکت کرده تا پس از طی 600کیلومتر مسافت ساعت 6صبح خود را به مقابل دفتردکتراحمدی نژاد برساند و یک جعبه از میوه های نوبرانه دسترنجش را به او تقدیم کند.چهره رنج کشیده این کشاورز که با عشق ملاقات دکتر احمدی نژاد رنگی تازه یافته بود، آیینه تمام نمای هراسی است که از فرزند ملت در دل مخالفان عدالت موج می زند. بله! باید هم از او بترسند...

عبدالرضا داوری درفیس بوک نوشت:دیروز دیدم که یک کشاورز شبانه از پلدختر درلرستان حرکت کرده تا پس از طی 600کیلومتر مسافت ساعت 6صبح خود را به مقابل دفتردکتراحمدی نژاد برساند و یک جعبه از میوه های نوبرانه دسترنجش را به او تقدیم کند.چهره رنج کشیده این کشاورز که با عشق ملاقات دکتر احمدی نژاد رنگی تازه یافته بود، آیینه تمام نمای هراسی است که از فرزند ملت در دل مخالفان عدالت موج می زند. بله! باید هم از او بترسند...