آخرین شماره روزنامه اینترنتی همادیلی با انتشار تصویر نامه بازپرس شعبه 2 دادسرای فرهنگ و رسانه خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی توقیف آنرا اعلام نمود.

=========================

"Our President, analytical news site"