با افشای نگارش بیانیه اخیر سران ضد انقلاب در ایران توسط حلقه واسط هایشان با آمریکا و رژیم صهیونیستی،مدیریت مستقیم موسوی و کروبی توسط دشمنان انقلاب و نظام اسلامی بیش از پیش آشکار شد.

در حالی که پس از شهادت 2 تن از هموطنانمان در آشوب اسرائیلی 25 بهمن دو بیانیه جداگانه از سوی موسوی و کروبی از سران ضد انقلاب در کشور انتشار یافت،منابع آگاه خبر می دهند که این دو بیانیه توسط حلقه واسط های آنان نگاشته و عملا بیانگر مدیریت بیش از گذشته این افراد توسط محور آمریکا – رژیم صهیونیستی می باشد.
این منابع تاکید می کنند که بیانیه موسوی توسط اردشیر امیرارجمندی و بیانیه کروبی توسط مجتبی واحدی نگاشته شده و از سوی سران ضد انقلاب در ایران در رسانه های غربی انتشار یافته است.
منابع آگاه همچنین تاکید می کنند که موسوی و کروبی ازسران ضد انقلاب در داخل کشوربه عنوان بازوی عملیاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی جهت ناآرامی در ایران و شکستن محاصره رژیم صهیونیستی توسط نهضت اسلامی در منطقه ،به پی گیری اقدامات خود مشغول می باشند.