همزمان با شدت گرفتن انتقادات اصلاح طلبان به عملکرد دولت یازدهم، این بار محمدرضا تاجیک مشاور سید محمد خاتمی ضمن انتقاد شدید از وضعیت اصلاح طلبان، دولت روحانی را به فقدان تدبیر و تصمیم متهم کرد.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ وی در گفتگو با سایت نزدیک به رئیس جمهور گفت:
«متاسفانه در شرایط کنونی شاهد نوعی "اختگی" و خمودگی آموخته‌شده در نزد بسیاری از اصلاح‌طلبان هستیم. به بیان دیگر، انفعال به‌طور فزاینده‌ای در حال تبدیل شدن به طبیعت اولیه‌ی بسیاری از اصلاح‌طلبان است. این‌نوع اصلاح‌طلبان از حیاتی نباتی و موضعی و مقطعی (اگر نگویم انگلی) برخوردار شده‌اند که جز با دم مسیحایی قدرت، فعال نمی‌گردند و جز در ایام چرخش قدرت هوشیار نمی‌گردند. طنز قضیه در اینجاست که این اصلاح‌طلبان سنگین‌پا و بسته‌ذهن، دهان‌های بس گشوده‌ای دارند و هر آن کس را که به مشرب و مکتب انفعال آنان درنیاید و سودای درانداختن طرحی نو در سر باشد، مورد آماج خشونتِ گفتمانی خود قرار می‌دهند.»
مشاور میرحسین موسوی در سال 88 در ادامه تاکید کرد:
«دولت اعتدال هم به اقتضای طبع و طبیعتِ درونی‌اش و هم به استلزام حال و احوال بیرونی‌اش در مورد جریان اصلاح‌طلبی و اصلاح‌طلبان، در نوعی شرایط فقدان تصمیم و تدبیر قرار دارد.»

 

"Our President, analytical news site"