برخی از سایت های خبری با انتشار تصویری که مربوط به یکی از سفرهای استانی رئیس جمهور در سال های گذشته است، مدعی شدند دکتر احمدی نژاد دختر دختر هوگو چاوز را در آغوش گرفته است. تصاویر دختران هوگو چاوز در ذیل آمده و روشن است که رسانه های مخالف رئیس جمهور در تخریب وی دچار شتابزدگی شده اند.