دورانديشي هاشمي رفسنجاني و گرفتن فرصت از «ستاد آشوب» ارگان رسانه اي اين ستاد را به خشم آورد.

سايت موج سبز آزادي كه طي يك ماه اخير و در راستاي سازماندهي مجدد آشوب، به رفتارهاي مذبوحانه اي دست مي زند، با انتقاد از هاشمي رفسنجاني به خاطر عدم حضور در نمازجمعه ديروز، به وي هشدار داد كه اين حق شخصي و فردي شما نيست بلكه ضايع كردن حق ديگران است كه بار پيش براي اولين بار در نمازجمعه حاضر شدند و نشان دادند خدا را جور ديگري مي پرستند(!)

اين سايت افزود: حضور نوبت قبل شما باعث شد بزرگواراني چون موسوي، رهنورد و كروبي هم بعد از سال ها در نمازجمعه حضور پيدا كنند. ما از كوتاه آمدن شما بوي خطر مي شنويم. در بين امامان جمعه فعلي تهران، ما تنها حاضريم پشت سر شما نماز بخوانيم. اما اينكه گفته شده نگران ايجاد درگيري هاي احتمالي هستيد، ما براي ماندن خون داده ايم. شما چطور نگران درگيري هستيد در حالي كه آقاي موسوي به صراحت از آمادگي خود براي هزينه دادن سخن گفته است.

گفتني است سايت ياد شده توسط بقاياي سايت ياري نيوز كه پيش از انتخابات با هدف به هم زدن فضاي سياسي و ايجاد درگيري و القاي تقلب به قصد تدارك آشوب راه اندازي شده بود، اداره مي شود و مشخصاً هيزم افكني در آتش التهابات سياسي را در دستور كار دارد.

خشمگين شدن از انصراف هاشمي از حضور در نمازجمعه ديروز تهران در حالي است كه همين طيف از عدم حضور وي در مراسم تنفيذ و تحليف رياست جمهوري استقبال كرده بودند.

محفل منافقين جديد كه اين روزها بر محور عملكرد آقاي هاشمي متمركز شده و وي را تحت فشارهاي رواني گسترده براي تقابل با انتخاب مردم و -فراتر از آن نظام- قرار داده همان طيفي است كه ناجوانمردانه، عنوان عاليجناب سرخپوش قتل هاي زنجيره اي را براي انتقام گرفتن از نظام نثار وي كرد و امروز قصد دارد همان انتقام كشي را به شيوه اي ديگر انجام دهد.