جلسات محفلی «یونسی» موسوم به نهاوندی های مقیم مرکز، با حضور برخی از اعضای یکی از دستگاههای امنیتی در شهرستان ها و استان های مختلف کشور به صورت دوره ای برگزار می شود. گفته می شود در این جلسات محفلی علاوه بر ارئه جزواتی شامل تحلیل اوضاع کنونی کشور، مباحثی علیه دولت نیز وطرح می شود.

علی یونسی که در زمان خارج شدنش از مناصب دولتی و حکومتی تا چندی پیش مشاورت امنیتی رئیس قوه قضاییه را نیز عهد دار بود، در سایقه فعالیتش ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح، رییس کمیته به اصطلاح تحقیق خاتمی درباره قتل های زنجیره ای و همچنین معاونت حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص دیده می شود.