کاندیدای جبهه پایداری در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم با رد هرگونه شکاف در این جبهه، تصمیم جبهه پایداری اصفهان در حمایت از جلیلی را تصمیم شخصی آنان دانست.

وی در پاسخ به این سوال که آیا چرخش جبهه پایداری اصفهان به سمت جلیلی نشان از شکاف در بین جبهه پایداری است، گفت: جبهه پایداری یک هویت واحد بیشتر ندارد و تصمیمات کلان در شورای مرکزی جبهه گرفته شده و به تایید شورای فقاهتی می‌رسد و سپس اعلام می‌شود.
لنکرانی افزود: اگر برخی از افراد به غلط عنوانی را برای خود انتخاب کرده‌اند که محق این عنوان نبودند و در حالی که جبهه پایداری نماینده‌ای در استان‌ها ندارد، آن دوستان باید رفتار خود را تصحیح کنند و نظر خود را به عنوان نظر جبهه پایداری اعلام نکنند.
کاندیدای جبهه پایداری افزود: در انتخابات ریاست جمهوری تصمیم شورای مرکزی و تایید شورای فقاهتی کاملاً روشن است و این مسأله موضوعیت ندارد.