دعوا و اختلافات داخلی حزب الشیطان در جلسات داخلی ایشان . به گزارش تصویری این موضوع در ادامه خبر توجه فرمایید.