اختلاف ميان اصلاح طلبان و اپوزيسيون، به دنبال تحركات برخي اصلاح طلبان براي فاصله گذاري با فتنه سبز و بازگشت به چارچوب حاكميت شدت گرفته است.

در حالي كه طيفي از اصلاح طلبان دو رويكرد «آشوبگري و ساختارشكني» و «تحريم انتخابات مجلس» را شكست خورده تلقي مي كنند و مايلند با كتمان ادعاي تقلب به صحنه انتخابات برگردند، محافل راديكال به ويژه عناصر فراري و اپوزيسيون خارج نشين از اين فعاليت اصلاح طلبان نگران شده و آن را انتحار توصيف كردند.

مرتضي كاظميان از اعضاي گروهك ملي- مذهبي كه در پاريس اقامت دارد و اخيرا مجادلات تندي ميان وي و عباس عبدي درباره بن بست جنبش سبز صورت گرفت، به راديو فرانسه گفته است: هرگونه مشاركت سياسي و انتخاباتي توسط شخصيت هاي سياسي اصلاح طلب در حالي كه زندانيان جنبش سبز همچنان در بازداشت به سر مي برند، انتحار سياسي است.

وي با اشاره به اظهارات كساني نظير قنبري سخنگوي اقليت مجلس كه از برخي گزينه هاي اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوري نام برده، گفت: اينها گمانه زني است. واقعيت اين است كه بخش عمده اي از اصلاح طلبان با آنچه جنبش سبز گفته مي شود پيوند خورده اند و تفكيك معني داري نمي توان ميان آنها قائل شد: نبايد فراموش كنيم كه چهره هاي ارشد و شاخص نيروهاي اصلاح طلب يا در زندان هستند يا در حصر خانگي به سر مي برند.
وي با اشاره به لغو مجوز حزب مشاركت سازمان مجاهدين (انقلاب) گفت: شخصيت هاي اين احزاب در بازداشت به سر مي برند و معلوم نيست با اين وصف منظور از اصلاح طلبان چه كساني هستند.

سايت اينترنتي كلمه وابسته به طيفي از عناصر فراري (اميرارجمند و...) از تبليغات زودهنگام براي انتخابات رياست جمهوري انتقاد كرده و مي نويسد: بي شك تا آزادي زندانيان و تضمين آزادي هاي سياسي، بحث شركت در هر رقابت انتخاباتي از سوي اصلاح طلبان بي فايده است.

ارگان گروهك شوراي هماهنگي سبز- گروهكي كه انتخابات مجلس را تحريم كرد اما با راي دادن خاتمي غافلگير شد- ادامه مي دهد: فضاي سياسي فعلي فاقد مقدمات و ملزومات شركت در انتخابات است. آزموده را دوباره آزمودن خطاست و كساني كه پاسخ راي من كجاست را نگرفته اند، هيزم تنور انتخابات نخواهند شد.

كلمه همچنين انتخابات در ايران را مهندسي شده توصيف كرده و با انكار تحركات اصلاح طلبان براي بازگشت به عرصه سياسي و انتخاباتي، ادعا كرده كه اخبار منتشره شايعه است.

گفته مي شود برخي عناصر خارج شده در كشور به محافل اصلاح طلب تندرو در داخل، اين پيام توام با گلايه و اعتراض را منتقل كرده اند كه شما با وعده ساختارشكني، بايكوت حاكميت و ايجاد انسجام ميان اپوزيسيون و پيشبرد پروژه براندازي ما را به خارج كشور فرستاديد اما حالا خودتان از آن ادعاها عقب نشيني كرده و عملا مهر ابطال به جنبش سبز مي زنيد.

يادآور مي شود پيش از اين عباس عبدي از طيف راديكال حزب مشاركت- كه در سالهاي نه چندان دور حتي شعار خروج از حاكميت را مي داد- طي سلسله مقالاتي تاكيد كرد جنبش سبز حركتي رمانتيك و كور بود كه در عمل ظرفيت هاي فعاليت اصلاح طلبان را بر باد داد و به دنبال وادار كردن كساني چون خاتمي به خودكشي و انتحار بود.
با اين وصف يكي از سؤالات مهمي كه بايد از سوي اصلاح طلبان و حاميان فتنه سبز پاسخ داده شود اين است كه آيا پا نهادن در فتنه سبز، انتحار بود يا تصميم به فاصله گذاري با فتنه و سياست و تحريم؟

چالش ميان دو جريان داخلي و خارجي در حالي است كه در داخل و در ميان اصلاح طلبان نيز با اختلاف نظرهاي جدي مواجه مي شود. به عنوان مثال در حالي كه محمدرضا خباز (عضو حزب اعتماد ملي و فراكسيون اقليت مجلس) خاتمي را محور مناسبي براي تجديد فعاليت اصلاح طلبان مي داند، مرتضي سجاديان عضو مركزيت كارگزاران سازندگي به انتقاد شديد از خاتمي پرداخته است. خباز به باشگاه خبرنگاران گفته است: محوريت خاتمي براي جمع شدن اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوري موثر است اما معناي محور بودن خاتمي اين نيست كه وي نامزد انتخابات شود.

اما مرتضي سجاديان مدير مسئول روزنامه توقيف شده كارگزاران معتقد است: پرچم هدايت اصلاح طلبان براي فعاليت در انتخابات رياست جمهوري بايد به دست كسي غير از خاتمي سپرده شود. كساني بايد محور فعاليت هاي اصلاح طلبان باشند كه در چارچوب نظام فعاليت خود را انجام داده اند. با توجه به انتقاداتي كه در اين راستا به خاتمي داريم، او نمي تواند محور اصلاح طلبان باشد.

وي همچنين در گفت وگو با «مهر» درباره كمرنگ شدن فعاليت موثر اصلاح طلبان اظهار داشت: اصلاح طلبان به دليل مصالح نظام و جلوگيري از سوء استفاده عناصر بيگانه از آنان فعاليت و حضور پررنگي در صحنه سياست ندارند.

عضو شوراي مركزي كارگزاران افزود: اپوزيسيون خارج نشين هميشه در كمين هستند تا صحبت و اظهارنظري از سوي اصلاح طلبان صورت بگيرد كه آن را پيراهن عثمان كنند و در جهت منافع و عقده هاي رواني خود از آن بهره گيرند بنابراين بخاطر مصالح نظام سكوت كرديم.

سجاديان گفت: اين حضور بايد پررنگ تر شود اما به گونه اي كه موجب سوء استفاده عوامل بيگانه نشود.

وي گفت: افراد منطقي و چهره هاي معتدل زيادي در جريان اصلاحات وجود دارند كه مي توانند هدايت اين جريان را برعهده بگيرند تا حضور پررنگ تري در انتخابات رياست جمهوري داشته باشيم.

در همين حال عسگراولادي دبيركل جبهه پيروان خط امام و رهبري گفت: خاتمي سعي مي كند اصلاح طلباني كه در چارچوب نظام حركت مي كنند را سازماندهي كند اما وي بايد موضعش با رفقاي سابق خود كه تا سرحد خصومت با نظام و مردم پيش رفتند را مشخص كند.

عسگراولادي در خصوص حضور اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوري گفت: مردم در انتخابات مجلس نهم از اصلاح طلبان عبور كردند و لايه هاي گوناگون اصلاح طلبان نيز نتوانستند براي ورود به انتخابات مجلس نهم يك تصميم واحد اتخاذ نمايند.

وي افزود: بخشي از اصلاح طلبان ضد انقلاب كه عمدتا خارج نشين هستند بر طبل تحريم كوبيدند و برخي هم كه در داخل بودند نتوانستند نظر واحدي داشته باشند و در برزخ عدم تحريم و تحريم گير كردند.

وي خاطرنشان كرد: اگر اصلاح طلبان يك آسيب شناسي از عملكرد گذشته خود داشته باشند و بخواهند داخل نظام حركت كنند كسي مانع آنها نيست ولي بايد از همگرايي با آمريكا و غرب دست بردارند تا در نظر مردم جايگاهي داشته باشند.