اين اتهام زني به مجلس بي ترديد نمي تواند تاثير خوبي بر مجلس داشته باشد و به نظر من موضع اقاي روحاني به نوعي توهين به مجلس محسوب مي شد و خواهيد ديد كه نطق ابشان مورد چه سوء استفاده هايي از سوي رسانه هاي ضد انقلاب قرار خواهد گرفت.

مهدی کوچک زاده نماینده مردم تهران در مجلس در مصاحبه با نكات پرس و در پاسخ به اين سوال كه چرا امروز مجلس به وزير پيشنهادي براي تصدي وزارت ورزش و جوانان راي مثبت نداد گفت: راي نياوردن آقاي سجادي علاوه بر ويژگيهاي فردي مانند سن بالا و همينطور نداشتن سابقه علمي و كاري مناسب و مرتبط با حوزه جوانان و ورزش، به نطق رئيس جمهور نيز مربوط مي شد.نطقي كه قطعا با واكاوي آن مشاهده مي شود كه نوعي بي حرمتي به مجلس و نمايندگان در آن وجود داشت چرا كه جناب روحاني با مطرح كردن پاره اي مقدمات اظهار كرد مجلس مي تواند طوري عمل كند كه مورد سوء استفاده دشمن قرار نگيرد.
كوچك زاده گفت: اين اتهام زني به مجلس بي ترديد نمي تواند تاثير خوبي بر مجلس داشته باشد و به نظر من موضع اقاي روحاني به نوعي توهين به مجلس محسوب مي شد و خواهيد ديد كه نطق ابشان مورد چه سوء استفاده هايي از سوي رسانه هاي ضد انقلاب قرار خواهد گرفت.
كوچك زاده تاكيد كرد: علاوه بر اينها من امروز مشاهداتي داشتم كه كه بر اساس آنها احتمال مي دهم خود حاميان دولت در مجلس دوست نداشتند آقاي سجادي راي بياورد. خود من شاهد بودم كه برخي از آقايان به نماينده اي كه براي مخالفت با اقاي سجادي ثبت نام كرده بود مشورت مي دادند و درست در نقطه مقابل شاهد بودم كه بسياري از كساني كه جرو حاميان رئيس جمهور در مجلس دسته بندي نمي شوند اصرار داشتند كه مبادا وزير پيشنهادي وزارت ورزش براي بار چندم بيافتد.چرا كه به نفع كشور و نظام نيست. اتفاقا چهره هاي سرشناسي كه خيلي به دولت آقاي روحاني نظر موافقي نداشتند اصرار داشتند كه آقاي سجادي راي بياورد و در واقع هيچكدام از مخالفان دولت براي مخالف ثبت نام نكردند.
كوچك زاده اظهار داشت: از آن طرف هم هيچكدام از چهره هاي مطرح حامي دولت براي رفاع از وزیر پیشنهادی ثبت نام نكردند.
به عقيده اين نماينده مجلس شايد يكي از دلائل آنها ابراز پشيماني آقاي سجادي از حوادث مجلس ششم باشد و شايد اين مسئله خبلي مطلوب حاميان دولت نيست.
وي درباره مواضع ناپخته اتخاذ شده از سوي رئيس جمهور به عنوان بالاترين مقام اجرايي كشور نيز گفت: ازآقاي روحاني به عنوان كسي كه در جريان تبليغات انتخاباتي بر روي حقوقدان بودن خود تاكيد ويژه اي داشت انتظار مي رود به عنوان يك حقوقدان مواضع پخته تري اتخاذ كند چرا كه علاوه بر توهين امروز ايشان به مجلس كه با واكنش مناسبي از سوي رئيس مجلس هم مواجه نشد آقاي روحاني چندي پيش از خالي بودن خزانه كشور سخن گفته بود در حالي كه در آستانه مذاكرات مهم با 5+1 قرار داشتيم.
كوچك زاده درباره ادعاي خالي بودن خزانه گفت: قطعا ادعاي ايشان دراين باره نادرست بود چراكه بر طبق گزارش بانك مركزي در اوايل مهرماه كه طبق معمول وزير اقتصاد گزارشات هفتگي به مجلس مي دهد درباره منابع وارد شده به خزانه دولت و منابع برداشت شده رقمي بالاي 5 هزار ميليارد تومان آمده و بالاي هزار ميليارد تومان هم از خزانه برداشت شده است. اين بيلان بك هفته بوده كه در هفته هاي نزديك هم نزديك به همين رقم ديده مي شود. اين نشان مي دهد كه خزانه خالي نبوده ولي بر فرض خالي بودن هم كسي كه به عنوان رئيس جمهور اعلام موضع مي كند نبايد چنين چيزي را مطرح كند. براي من يك سوال اساسي مطرح است كه اينگونه اعلام مواضع آنهم در يك جمع دانشجويي با چه انگيزه اي انجام مي شود. اينگونه مواضع انسان را درباره فهم حقوقي آقاي روحاني به ترديد مي اندازد.
وي در ادامه گفت: امروز هم رئيس جمهور در نطق دفاعيه خود از وزير پيشنهادي ورزش و جوانان غالب مجلس را تلويحا متهم به اتخاذ مواضع افراطي و بدون تدبير كرد و متاسفانه رئيس مجلس هم علي رغم اينكه اينگونه مواضع شان مجلس را مخدوش مي كرد هيچ گونه موضعي اتخاذ نكرد و در اينگوه موارد بايد آقاي لاريجاني واكنش مناسب نشان بدهد..