فرزند يكي از سران فتنه پروژه طراحي شده و هماهنگ شده با شبكه دروني و بروني فتنه گران را براي احياي مجدد فتنه تائيد كرده و از آغاز قريب الوقوع ماموريت خود سخن به ميان آورده است.

پس از آنكه اخباري مبني بر شكل گيري يك شبكه داخلي درارتباط با «اردشير امير ارجمند»،«مجتبي واحدي» و «علي مزروعي» منتشر شد ،حسين كروبي از كليد خوردن اولين اقدام اين شبكه سخن به ميان آورده است.
وي در اين زمينه گفته است،به ما گفته شده كه از ۴۰ تا ۵۰ روز مانده به انتخابات بايد فعال شده و شيب حمله به نظام را تند و راديكال نمائيم.
گفتني است اين اظهارات در حالي صورت مي پذيرد كه پيش از اين اخباري از دستورالعمل غرب خطاب به فتنه گران پرده برداشته بود.
بنا بر گزارش هاي دريافتي محتواي اين دستورالعمل به اين شرح بوده است:انتخابات مجلس ايران بايد به محل چالش امنيتي جديدي براي حكومت تبديل شود.اين انتخابات بايد فرمايشي جلوه داده شده وحضور مردم و مشاركت آنان بايد به حداقل برسد. اين انتخابات نبايد باعث بازسازي نظام شود.
بايد شرايط داخلي خوب رصد شده و از هر عاملي كه منجر به عدم مشاركت مردمي مي شود بهره برداري هاي لازم صورت بگيرد.
گزارش نداي انقلاب حاكي است ،پس از اين پيغام و فعل و انفعالات اخير در حوزه سياسي و بين الملل غربي ها در پيام جديد خود تصريح كرده اند كه طراحي هاي صورت گرفته كه با تركيبي از فشارهاي سياسي- رسانه اي روحيه مردمي در ايران كاهش يابد.
گفته مي شود دراين پيام از عناصر داخلي فتنه خواسته شده است كه سياه نمايي از وضعيت اقتصادي،بزرگ جلوه دادن تحريم ها،حمله به ايران را كه از داخل و خارج انتشار مي يابد پمپماژ كرده و در افكار عمومي ايجاد هراس نمايند. همچنين خسته كردن روحيه مردمي يكي ديگر از راهبردهايي است كه ابلاغ شده است.