تا بهمن ماه حقوق حدودا چهار میلیونی موسوی به حسابش ریخته می شده است!

بالاخره با رای کمیته انتظامی دانشگاه تربیت مدرس عضویت میر حسین موسوی در هیات علمی این دانشگاه به حالت تعلیق در آمد و کلیه حقوق و مزایای وی قطع و پرونده وی به دادگستری ارسال شد. گفته می شود تا بهمن ماه حقوق حدودا چهار میلیونی موسوی به حسابش ریخته می شده است!