كميسيون زنان حزب منحله مشاركت با صدور اطلاعيه‌اي پس از بيان عقده‌هاي فرو خفته خود عليه نظام، عملكرد مرضيه وحيد دستجردي وزير بهداشت معزول كابينه را در خور توجه و مثبت ارزيابي كرده است.

اين حزب منحله و از بانيان اصلي فنته 88 كه همواره در دوران حيات سياسي خود، به دنبال ترسيم وضعيت سياه از اوضاع كشور بوده تا از اين طريق بتواند افكار عمومي را براي پذيرش خود هموار سازد، با سفيد ديدن وضعيت عملكرد وزارت بهداشت در دوران خانم وحيد دستجردي، عملكرد اين وزير اصولگراي دولت نهم را شجاعانه و در راستاي دفاع از مردم برشمرده است.
سوال اينجاست چشمان مخالفان نظام مقدس جمهوري اسلامي كه بر تمام خدمات اين نظام، خصوصا عملكرد دولت كور است، چه شده كه به يكباره درباره عملكرد خانم وحيددستجردي بينا شده و آن را در خور توجه و مثبت عنوان كرده است؟!
هر چند نقد جدي بر برخی اقدامات و عملكرد وزير معزول بهداشت و مجموعه تحت مديريتش وجود داشت، اما به نظر مي رسد خانم وحيد دستجردي با وجود سابقه روشن اصولگرايي، بايد اين ابهام افكار عمومي را برطرف كند معاندان و مخالفان نظام، در كارنامه تنها وزير زن بعد از انقلاب چه ديدند كه آن را خرج تسويه حساب سياسي و زياده‌خواهي‌هاي خود از نظام كرده اند؟
با گذري بر سوابق خانم مرضيه وحيد دستجردي و خانواده او روشن مي شود كه ايشان و خانواده شان، همواره در مسير انقلاب اسلامي قرار داشته و براي اين مهم از تقديم شهيد براي اعتلاي انقلاب اسلامي نيز دريغ نكرده اند، بر همين اساس سنخيتي ميان اين حزب منحله با وزير سابق بهداشت ديده نمي‌شود تا آنها طمع‌كارانه بتوانند از بركناري يك نيروي اصولگرا سوء استفاده كنند. بر همين اساس به نظر مي رسد كه لازم است خانم دستجردي با ابراز برائت و واكنش نسبت به اين حمايت مزورانه براي پاك كردن اين لكه ننگ دست به كار شوند.