خالص دارایی های سیستم بانکی نیز در سه ماه سوم سال 1387 نسبت به مدت مشابه سال قبل با 4/13 درصد افزایش از 493 هزار و 972 میلیارد ریال به 560 هزار و 364 میلیارد ریال رسید.

 خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی در سه ماهه سوم سال 1387 بیش از 1/24 درصد افزایش یافت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ، دارایی های خارجی بانک مرکزی در سه ماهه سوم سال 1387 به بیش از 564 هزار و 116 میلیارد ریال رسید که این رقم نسبت به مدت مشابه سال 1386 بیش از 1/24 درصد رشد نشان می دهد.

براساس این گزارش خالص دارایی های بانک مرکزی در سه ماهه سوم سال 1387 نسبت به اسفند 1386 با بیش از 125 هزار و 485 میلیارد ریال افزایش 6/28 درصد رشد داشته است.

همچنین خالص دارایی های سیستم بانکی نیز در سه ماه سوم سال 1387 نسبت به مدت مشابه سال قبل با 4/13 درصد افزایش از 493 هزار و 972 میلیارد ریال به 560 هزار و 364 میلیارد ریال رسید.

خالص دارایی های سیستم بانکی در سه ماه سوم 1387 نسبت به اسفند ماه سال 1386 با 19 درصد رشد همراه بوده و 89 هزار 585 میلیارد ریال افزایش یافته است.