مديرکل سياسي وزارت کشور و دبير کميسيون ماده 10 احزاب با اشاره به اتمام زمان اعتبار پروانه فعاليت خانه احزاب در 14 مهر 83 گفت: قرار است 29 مرداد مجمع عمومي خانه احزاب تشکيل شود که بايد برگزاري آن به تعويق افتد.

محمود عباس زاده مشگيني افزود: متأسفانه تاکنون اين مجموعه، اسناد لازم را تحويل نداده و براي تمديد پروانه نيز مراجعه نکرده است، بنابراين به طور طبيعي فعاليت بدون پروانه غيرقانوني است و اين امر شامل برگزاري مجمع مورد نظر نيز مي شود. دبير کميسيون ماده 10 احزاب تصريح کرد: بنابراين کميسيون ماده 10 احزاب مجمع مورد نظر را به رسميت نشناخته و در آخرين جلسه خود تصميم گرفت که اين گروه مجمع مورد نظر خود را به تعويق انداخته و براي طي مراحل قانوني به وزارت کشور مراجعه کند.