یک روزنامه صهیونیستی طی مقاله ای مدعی شد که بهار عربی دارد به حوزه خلیج فارس نزدیک می شود که پیش بینی می شود این انقلاب با یک جنگ میان شیعه و سنی به پایان برسد.

"یارون فریدمن" نویسنده صهیونیستی روزنامه "یدیعوت آحارنوت" طی مقاله ای که در این روزنامه به چاپ رسید مدعی شد که "بیداری اسلامی" یا همان "بهار عربی" با وقوع یک جنگ که میان شیعی و سنی صورت می گیرد به پایان می رسد و برای همیشه متوقف می شود.
وی در ادامه این مقاله نوشت: «مرحله جدید بیداری اسلامی که هم اکنون در جهان عرب جاری است کشیده شدن این انقلاب به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس است. بر همین اساس پیش بینی می شود این بهار با وقوع یک جنگ میان شیعه و سنی به زمستان تبدیل شود و به پایان برسد.»
گفتنی است که صهیونیست ها که به هیچ عنوان پیش بینی انقلاب های منطقه را نمی کردند پس از جریان انقلاب های اسلامی دست به هر کاری زدند تا جلوی گسترش آن را بگیرند و چون در زمینه عمل به بن بست رسیدند این بار با ترفند پیش بینی، در حال جهت دادن به این انقلاب ها هستند.