جريانات مربوط به يك روزنامه مکتوب و آنلاين نزدیک به جاسبی همچنان ادامه دارد. به گزارش «جوان» مسؤولان اين روزنامه مدعي اصولگرايي كه خود را از نزديكان لاريجانی محسوب مي‌كنند از حاميان موسوي در انتخابات بودند.

گفته مي‌شود منبع مالي اين روزنامه حامی ميرحسين از محل سازمان آگهي‌هاي يك روزنامه صبح با مديريت سابق (ظ) تأمين شده است.

گفته می‌شود در جريان انتخابات اخیر، در تحريريه اين روزنامه كه عمدتاً متشكل از عناصر دوم خردادي است صراحتاً عليه نظام و برخي مسؤولان عالي رتبه کشور اهانت می‌شد، به دلیل همین اهانت‌ها برخی عناصر اصولگرا از این روزنامه استعفا دادند. همچنين آخرين خبر از اين روزنامه پرحاشيه حاكي است كه برخي مسؤولان اين روزنامه در تهيه برنامه 90 سياسي عليه رئيس جمهور حضور فعال داشته‌اند. (م.م) از دوستان بسيار نزديك (م.آ) تهيه كننده اين CD تخريبي است كه سابق بر اين در يك برنامه تلويزيوني نيز همكار بوده‌اند.