]چهار استاد دانشگاه شیراز به عنوان ‌دانشمند بین المللی ISI و دانشمند برتر جهان، معرفی شدند.

پروفسور نادر ایران پور ، پروفسور حبیب الله فیروز آبادی ، پروفسور هاشم شرقی و پروفسور افسانه صفوی در فهرست دانشمندان یک درصد برتر جهان و ‌دانشمند بین المللی ISI معرفی شدند .

دکترموذنی رئیس دانشگاه شیراز در گفت و گو با خبرنگار ما دستیابی پروفسور حبیب الله فیروزآبادی به این موفقیت را ارائه و ثبت 300 مقاله در isi و بالا بودن ارجاع به مقاله ها عنوان کرد .

همچنین پروفسور افسانه صفوی با 220 مقاله ثبت شده در isi، پروفسور نادر ایران پور با 270 مقاله ثبت شده در isi و پروفسور هاشم شرقی با 250 مقاله ثبت شده در isi با 4 هزار استناد در فهرست دانشمندان یک درصد برتر جهان قرار گرفتند .

موسسه ISI هر سال بر اساس شاخص تعداد مقالات و ارجاعات ، رده‌بندی دانشمندان ، کشورها ، موسسات و مجلات ، دانشمندان بین المللی را انتخاب ومعرفی می کند.

این موسسه هر هفته مقالات چاپ شده در مجلات معتبر را بررسی و بر اساس تعداد بیشتر ارجاعات محاسبات ، انتخاب می کند و هر سه ماه یکبار دانشمندان بین المللی را معرفی می کنند.