حجت الاسلام بهمن شریف زاده رییس ستاد مردمی بهار در گفتگو با شبکه ایران به تشریح برنامه های این ستاد در چهارمین دوره انتخابات شوراها پرداخت.

-آیا با تغییرات غیرمنتظره ای که در نتایج تأیید صلاحیت داوطلبان شرکت درانتخابات شورای اسلامی شهر به وجود آمد، ستاد "زنده باد بهار" فعالیتی خواهد داشت؟
بسم الله مجریها و مرسیها
اکنون بر مَرکَب حقیقت سوار شوید تا با نام خدا روان شود و به ساحل نجات برسد. حال که با روشنگری های مناسب اجتماعی، بخش قابل توجهی از حامیان دولت که مورد بی مهری هیأت های اجرایی و نظارت قرارگرفته بودند، حقوق اجتماعی خویش را بازیافته و مجاز به آن شدند که کاندید انتخابات شورای اسلامی شهر شوند، خود را مکلف و موظف می بینیم که با طرح اندیشه های بلند و نوین گفتمانی که احمدی نژاد همیشه سربلند، گفتمان بهارش نامید، گروهی از باورمندان این گفتمان را در معرض انتخاب ملت سرافراز ایران قراردهیم. گفتمان زیبای بهار که آن را تنها قرائت صحیح از گفتمان انقلاب اسلامی می دانیم، به موجب انطباقش بر فطرت بهارجوی انسان، پیوسته طراوت و تازگی داشته و قلب ها را به خود فرامی خواند. جا دارد نخست از مبدِع و مبدأ گفتمان انقلاب اسلامی، امام خمینی بزرگ (ره) که مغز گفتمان بهار هستی بود، یاد کنم که نام و یادش را حیات جان و روان می دانم، همچنین یاد کنم از آن مرد بهاری که گفتمان بهار با یاد او قند مکرر می شود و از درگاه خداوند کریم مسألت کنم که لطفش را با آمدن او به عرصه انتخابات ریاستجمهوری مضاعف سازد و حماسه را عینیت بخشد. باشد که آمدنش، نوری برای دوستان و دودی به چشم دشمنان شود ان شاءالله.
-چند روز پیش برخی از رسانه ها نوشتند که ستاد " زنده باد بهار" تعطیل شده است، آیا این خبر واقعیت داشت؟
واقعیت، متفاوت است با آنچه آنها بازتاب داده اند، بنده پیش از این گفتم که ما به علت عدم احراز صلاحیت جناب مشایی از سوی شورای نگهبان، هیچ فعالیتی تبلیغاتی برای ریاست جمهوری ایشان نخواهیم داشت، اما این به معنای تعطیلی ترویج اندیشه نیست، ما در ترویج گفتمان بهار پیوسته خواهیم کوشید و این گفتمان را همانند خود ایشان، مقید به ریاست جمهوری ایشان ندانسته و نمی دانیم و برای همین، حال که امکان تطبیق این گفتمان در شکل و صورتی دیگر مثل شورای شهر فراهم شده است، تبلیغات را آغاز می کنیم و با جدّیت، دنبال خواهیم کرد.