جهش کاري در دولت نهم به روايت آمار
در اين گزارش آماري امکان مقايسه عملکرد دولت نهم با دوره هاي گذشته فراهم آمده که از جهش کاري دولت دکتر محمود احمدي نژاد حکايت دارد 


  يکم:

آمار اختراع هاي ثبت شده در ايران

1342 تا 1357: 841 اختراع

1357 تا پايان سال 1383: 4640 اختراع

1384 تا 1387: 20000 اختراع

دوم:

جمعيت دانشجويي کشور

1357: 176000 دانشجو

1383: 2160000 دانشجو

1387: 3572000 دانشجو

26 سال: 1.984 ميليون / دولت نهم: 1.412 ميليون

سوم:

تعداد کل اعضاي هيئت علمي

1357: 5500 عضو

1383: 40000 عضو

1387: 58000 عضو

26 سال: 35 هزار / دولت نهم: 18 هزار

چهارم:

تعداد انجمن هاي علمي دانشجويي

1383: 640 انجمن

1387: 2214 انجمن

پنجم:

بودجه فعاليتهاي فرهنگي مساجد

1384: 2 ميليارد تومان

1387: 17 ميليارد تومان

ششم:

تخصيص بودجه براي ورزش همگاني

8 سال دولت پبشين: 16 ميليارد تومان

3.5 سال دولت نهم: 100 ميليارد تومان

هفتم:

افتتاح فضاهاي ورزشي

از آغاز تاسيس سازمان تبيت بدني تا مهر 84: 3750 فضاي ورزشي

مهر 84 تا بهمن 87: 2000 فضاي ورزشي + تعمير اساسي 500 فضاي وزشي

هشتم:

ارزش بازار سرمايه

1383: 387 ميليارد ريال

شش ماه نخست سال 87: 651 ميليارد ريال

نهم:

سهم اعتبار عمراني در بودجه عمومي

1358 : 26 درصد

1383: 29 درصد

1386: 32 درصد

دهم:

وام تخصيص داده شده به تعاوني ها

کل 14 سال قبل از دولت نهم: 440 ميليارد تومان

سه ساله دولت نهم: 1100 ميليارد

250 درصد رشد

يازدهم:

کل واگذاري مسکن

پس از انقلاب:1800000 قطعه

مسکن مهر در دولت نهم: 1290000 قطعه

احداث و نوسازي واحدهاي مسکوني روستايي در دولت نهم: 430000 مورد

دوازدهم:

متوسط ظرفيت سازي خودرو:

از آغاز انقلاب تا دولت نهم: 32 هزار دستگاه خودرو

در دولت نهم تا پايان سال 87: 151 هزار دستگاه خودرو

رشد در دولت نهم: 5 برابر=500 درصد

سيزدهم:

ظرفيت توليد سالانه خودرو

در آغاز پيروزي انقلاب: 100 هزار دستگاه

در آغاز دولت نهم: 970 هزار دستگاه

در پايان سال 1387: 1.5 ميليون دستگاه

چهاردهم:

تعداد تلفن ثابت و همراه واگذاري شده:

3.5 سال دولت قبل(1/1/80 تا 1/6/84): 13 ميليون

3.5 سال دولت نهم(1/6/84 تا 1/11/87): 45 ميليون

ميزان رشد در در دولت نهم 3.5 برابر يا 350 درصد

پانزدهم:

ضريب نفوذ تلفن همراه:

3.5 سال دولت قبل(1/1/80 تا 1/6/84): 7.8 درصد

3.5 سال دولت نهم(1/6/84 تا 1/11/87): 50 درصد

ميزان رشد در در دولت نهم 6.5 برابر يا 650 درصد

شانزدهم:

احداث دفاتر ارتباط ات و فناوري روستايي:

3.5 سال دولت قبل(1/1/80 تا 1/6/84): 1000 دفتر

3.5 سال دولت نهم(1/6/84 تا 1/11/87): 6000 دفتر

ميزان رشد در در دولت نهم 6 برابر يا 600 درصد

هفدهم:

مقايسه ظرفيت ذخيره سازي گندم(واحد؛ هزارتن)

پيش از انقلاب(اعم از سيلو يا انبار مکانيزه): 700

پس از انقلاب(ظرفيت ايجاد شده و بهره برداري شده): 4700

دولت نهم(ظرفيت ايجاد شده و بهره برداري شده): 2400

دولت نهم(کل ظرفيت در دست ساخت سيلو) 4000 (3000 توسط بخش خصوصي)

هجدهم:

وزارت رفاه و تامين اجتماعي:

موضوع تا سال 1383 سال 1387 درصد رشد

متوسط حقوق بازنشستگان 139000 تومان 458000 تومان 229%
افراد تحت پوشش بيمه اجتماعي6900000 خانوار 8800000 خانوار 27.5 %

احداث مسکن براي محرومين 1871واحد 37422 واحد 1900%
اهداي جهيزيه امداد و بهزيستي 44000 160000 264%
معلولان برخوردار از خدمات توانبخشي 90000 245000 172%
بيمه مکمل معلولان 2200 300000 13536%
بودجه حمايتي و امدادي 1525 ميليارد تومان 5177 ميليارد تومان 239%

نوزدهم:

صادرات غير نفتي(با ميعانات گازي):

58 الي 83: 64.5 ميليارد دلار

دولت نهم: 68.5 ميليارد دلار

صادرات غير نفتي(بدون ميعانات گازي):

مجموع برنامه هاي اول و دوم و سوم: 53 ميليارد دلار

3 سال و 10 ماه از برنامه چهارم(83-87): 54.5 ميليارد دلار

بيستم:

نسبت صادرات به واردات:

برنامه دوم: 22%

برنامه سوم: 22 %

برنامه چهارم با ميعانات گازي: 39%

برنامه چهارم بدون ميعانات گازي: 31%

بيست ويکم:

توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت:

1358: 209919 ميليار دلار

1383: 398234 ميليار د دلار

1386: 4776830 ميليارد دلار

بيست و دوم:

ميزان صادرات صنعتي و معدني:

آغاز پيروزي انقلاب: 172 ميليون دلار

ابتداي دولت نهم: 7 ميليارد دلار

دولت نهم تا پايان 1386: 12 ميليارد دلار

متوسط رشد سالانه صادرات از آغاز انقلاب تا دولت نهم: 252 ميليون دلار

متوسط رشد سالانه در دولت نهم تا پايان 1386: 1.5 ميليارد دلار

رشد سالانه دولت نهم نسبت به سالهاي پس از انقلاب: 6 برابر يا 600 %

بيست و سوم

فولاد

ظرفيت توليد:

ابتداي انقلاب: 370 هزار تن

ابتداي دولت نهم: 9 ميليون تن

دولت نهم: 15 ميليون تن

متوسط ظرفيت سازي سالانه:

از آغاز انقلاب تا دولت نهم: 310 هزار تن

در دولت نهم تا پايان 87: 1.7 ميليون تن

رشد نسبت به سال هاي پس از انقلاب: 7 برابر

بيست و چهارم:

سفرهاي استاني آخرين آمار

54 سفر استاني با فاصله زماني متوسط 19 روز در طي 42 ماه

1310 جلسه هماهنگي براي تهيه پيش نويس مصوبات= 50 هزار نفر ساعت

تشکيل 112 کارگروه تخصصي در دور دوم = 45 هزار نفر ساعت با حضور رياست جمهوري

جلسات هيئت دولت 57 جلسه(تهران 4 جلسه)= 28 هزار نفر ساعت

10 هزار مصوبه = 93% از دور اول و 49% از دور دوم اجرايي شده

بيست و پنجم:

وزارت رفاه و تامين اجتماعي:

موضوع تا سال 1383 سال 1387 درصد رشد
متوسط حقوق بازنشستگان 139000 تومان 458000 تومان 229%
افراد تحت پوشش بيمه اجتماعي 6900000 خانوار 8800000 خانوار 2705% احداث مسکن براي محرومين 1871 واحد 37422 واحد 1900%
اهداي جهيزيه امداد و بهزيستي 44000 160000 264%
معلولان برخوردار از خدمات توانبخشي 90000 90000 172%
بيمه مکمل معلولان 2200 300000 13536%
بودجه حمايتي و امدادي 1525 ميليارد تومان 5177 ميليارد تومان 239%

بيست و ششم:

صادرات غيرنفتي در برنامه چهارم توسعه

عملکرد تحقق (ميليون دلار) درصد تحقق
سال اهداف با احتساب معيانات بدون احتساب با احتسابات بدون احتسابات
ميعانات گازي ميعانات گازي ميعانات گازي ميعانات گازي
1384 8544 11076 11076 129 129
1385 9455 16700 12997 176 137
1386 10465 21173 15312 200 145
9 ماه 1387 8687 18221 13992 210 161
جمع کل برنامه 37151 67170 53377 181 144


بيست و هفتم:
شاخصهاي مهم صنعت گاز

شرح فعاليت واحد 1357 1384 تا دي ماه 87 رشد دولت نهم
به دولت هشتم
ظرفيت پالايش گاز کشور ميليون مترمکعب درروز 36 384 498 30%
احداث خطوط انتقال گاز طبيعي کيلومتر 2900 19985 27800 72%
ايستگاههاي تقويت فشار ايستگاه تا پايان سال 8 40 60 50%
احداث شبکه گاز شهري کيلومتر 2050 4900 156000 51%
مشترکان گاز طبيعي اشتراک 46500 7517 10892 45%
تعداد خانوارهاي بهره مند از گاز خانوار 51000 10342 14042 36%
جمعيت تحت پوشش نفر 225000 43512 54762 26%
تعداد شهرهاي بهره مند از گاز شهر 5 535 700 31%
تعداد روستاهاي بهره مند از گاز روستا 1 2166 6600 205%
تعداد صنايع گازدار شده واحد 1 7470 21120 183%
احداث جايگاه سي ان جي واحد - 64 723 1030%


بيست و هشتم:سيمان
دوره مدت مقدار افزايش متوسط رشد سالانه ظرفيت نهايي
دولت هاشمي (68-76) 8 سال 7.4 ميليون تن 900 هزار تن 24.2 ميليون تن
دولت خاتمي (76-84) 8 سال 10 ميليون تن 1.25 ميليون تن 34.3ميليون تن
دولت احمدي نژاد 3.5 سال 29.7 ميليون تن 8.5 ميليون تن 64 ميليون تن
(84-پايان 87)


بيست و نهم:شاخصهاي اقتصاد کلان

متوسط سالانه در دوره (درصد)
1357 58-67 68-83 84-86
رشد اقتصادي (توليد ناخالص داخلي) 7.4- 1.6- 5 6.5
رشد اقتصادي بدون نفت 2.6 1.6- 5.4 7.1
رشد مصرف کل 1.9 0.7- 4.3 6.5
رشد مصرف خصوصي 2 1.1 4.8 7.6
رشد مصرف دولتي 1.7 4.8- 2.3 1.4

متوسط سالانه در دوره (درصد)
1357 58-67 68-83 84-86
ضريب جيني 0.44% 0.42% 0.40% 0.39%
نسبت 10% ثروتمندترين به 19.6% 19.8% 15.6% 14.9%
10% فقيرترين

سي ام:نرخ بيکاري
سال درصد
بهار 84 11.9
بهار 85 11.3
بهار 86 10.7