به گزارش مردميار روز پنجشنبه 31/2/88 مدير مسئول پايگاه مردميار در جمع حاميان دكتر احمدي نژاد در حسينيه اصفهانيهاي مقيم تهران با اشاره به تخريبها و بي اخلاقيهاي انتخاباتي گفت: در تخريبهاي سازماندهي شده در حوزه هايي كه داراي آمار و اطلاعات محرمانه در دولت ميباشد ازجمله موجودي صندوق ذخيره ارزي و.

به گزارش مردميار روز پنجشنبه 31/2/88 مدير مسئول پايگاه مردميار در جمع حاميان دكتر احمدي نژاد در حسينيه اصفهانيهاي مقيم تهران با اشاره به تخريبها و بي اخلاقيهاي انتخاباتي گفت: در تخريبهاي سازماندهي شده در حوزه هايي كه داراي آمار و اطلاعات محرمانه در دولت ميباشد ازجمله موجودي صندوق ذخيره ارزي و... پياده نظام دشمن بيگانه بدنبال كشف اسرار نظام براي برنامه ريزي در ايجاد اختلال سياسي و اقتصادي عليه نظام ميباشد و برخي دوستان فريب خورده با طرح آنها و به نام حاميان منتقد دولت آب در آسياب آنها ميريزند كه البته با مديريت خوب دولت خدمتگزار نقشه هاي آنها نقش بر آب گرديده است و سرويسهاي اطلاعاتي بيگانگان با اذعان به عجز و ناتواني خويش در گزارشهاي خود به برخي از اين موارد اشاره نموده اند. خسروآبادي در خصوص تبليغهاي غير اخلاقي برخي از رقباي دكتر احمدي نژاد كه سازماندهي فعاليتهايي كه سرنخ آنها در دست بيگانگان ميباشد از جمله جنبشي فيروزه اي در راستاي پرو ژه براندازي نرم و انقلابهاي رنگين افزود : يك فرد شناخته شده سياسي معلوم الحال و مدافع بهائيت در جمع اعضاي اين جنبش با تنزيه روسپي گري و توهين به مذاهب اسلامي سعي در جذب آراي سوخته نموده است.وي بااشاره به برخي سخنان حاميان رقباي احمدي نژاد به كانديداهاي رقيب احمدي نژاد هشدار داد كه در صورت عدم اعلام برائت آنها از اينگونه جنبشها مردم فهيم در انتخابات به آنها پاسخي دندان شكن خواهند داد كه در نتيجه آن چاره اي جز مردن از شرمندگي مردم و چادر به سركردن و فرار از كشور نخواهند يافت.