به تازگی بیت العدل اعظم بهائیان واقع در سرزمین های اشغالی فلسطین دستور العمل جدیدی را برای اعضای خود صادر نموده است.

برابر این دستور محرمانه از سوی بیت العدل اعظم، دعوت عمومی و خانه به خانه جهت تعلیم و دعوت اطفال، نوجوانان و در نهایت والدین ایشان به فرقه ضاله بهائیت، در شهرهای بزرگ بعنوان یک امر لازم برای هر یک از بهائیان، واجب گردیده است.
گفته می شود سران این فرقه ضاله بدنبال جذب نفرات بیشتر جهت انجام کمک های بیشتر به فرقه سبز در به اغتشاش کشاندن جامعه می باشند. لازم به ذکر است اعضای این فرقه نقش فعالی در اغتشاشات عاشورای سال گذشته داشتند.