با توجه رویکرد اخیر تمام سایت های خبری با هر گرایشی، پیرامون فرقه شیرازی ها و با توجه به مشخص شدن خط فکری رهبران این فرقه و همچنین برخورد وزارت اطلاعات با شبکه های تفرقه افکن فرقه شیرازی ها، چندیست فرقه شیرازی ها در کنار اخبار و مطالب خود، برای فرقه شیرازی ها تبلیغ می کند.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ نوع ستایش سایت شیعه آنلاین از صادق شیرازی و تبلیغ برای شبکه های تفرقه افکن فرقه شیرازی و نادیده گرفتن خیانت ها و مواضع منافقانه این فرقه حاکی از آن است که شیعه آنلاین خواسته یا ناخواسته و از روی آگاهی و یا عدم آگاهی با این فرقه همگرا شده و در راستای منافع دشمن قدم بر می دارد.

رویکرد سایت های خبری پیرامون فرقه شیرازی ها:

====================

سایت شیعه آنلاین و حمایت از فرقه شیرازی ها:

====================

سایت رسمی صادق شیرازی و حمایت از شبکه تازه تاسیس بیت العباس:

====================

سایت شیعه آنلاین و حمایت از شبکه تازه تاسیس فرقه شیرازی ها:

 

منبع : فتن