رئوس برنامه سيد مسعود ميركاظمي وزير پيشنهادي رئيس جمهور به مجلس براي پست وزارت نفت اعلام شد.

در بخشي از برنامه سيد مسعود مير كاظمي وزير پيشنهادي نفت دولت دهم آمده است: تكميل طرح ها و پروژه هاي نيمه تمام صنعت نفت يك ضرورت براي توسعه صنعت نفت در قالب برنامه هاي پنجم توسعه و چشم انداز 20 ساله است.

همچنين در اين برنامه با اشاره به نقش بخش خصوصي براي توسعه صنايع مادر كشور آمده است: بخش خصوصي در اجراي طرح هاي صنعت نفت در محوريت قرار دارد و براي ورود به تجارت جهاني نفت و افزايش نقش خصوصي ها در حوزه تصدي گري و واگذاري امور تصدي گري واحدهاي اقتصادي صنعت نفت به منظور اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي بايد راهكارهاي علمي و عملي ديده شود.

در اين رابطه بايد تعامل سازنده اي با كليه اتاق هاي بازرگاني، تعاوني ها، اتحاديه ها و تشكل هاي اقتصادي ايجاد شود.

در اين گزارش بر لزوم تقويت صادرات خدمات مهندسي نفت، فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي و جلوگيري بر خام فروشي نفت تاكيد شده و آمده است: بايد براي حضور بخش خصوصي از يك سو و افزايش حجم صادرات فرآورده هايي با ارزش افزوده بالا نظام مديريت بازاريابي و فروش نفت خام و فرآورده هاي نفتي طراحي شود.

در اين رابطه با اشاره به رشد مصرف انواع حامل هاي انرژي در كشور، بر اجراي طرح هاي بهينه سازي مصرف و كاهش شدت انرژي به ويژه در سال اصلاح الگوي مصرف تاكيد شده است.

يكي ديگر از برنامه هاي محوري وزير پيشنهادي نفت اعتقاد به حضور جدي و فعال در عرصه بين المللي صنايع نفت و گاز با تعريف نقش و جايگاه ايران در بازارهاي جهاني است.

همچنين با توجه به لزوم ارتقاي جايگاه صنعت نفت و تحول در نقش تعيين كننده آن در توسعه پايدار و همه جانبه كشور طراحي ديپلماسي خارجي كشور با محوريت انرژي براي تحقق اهداف چشم انداز ضروري عنوان شده است.

ايجاد تحول در عرصه هاي مختلف صنعت نفت همراه با نوآوري و شكوفايي مبتني بر توسعه فن آوري اطلاعات و تلاش براي توانمند سازي كاركنان با آموزش هاي عملياتي و توسعه مهارت بر اساس آخرين دستاوردهاي جهاني و مخالفت با ويژه خواري، سياسي كاري و مبارزه جدي با سوء استفاده كنندگان از ديگر برنامه هاي اين وزير پيشنهادي دولت دهم است.