رديابي تماس هاي مشکوک توسط دستگاه امنيتي کشور عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در مجلس شوراي اسلامي گفت: تماس هاي مشکوک تلفني به شهروندان جهت دعوت از آنها براي شرکت در اغتشاشات، توسط دستگاه امنيتي رصد و رديابي مي شود.

سيدعلي آقازاده دافساري نماينده رشت در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه جريان شکست خورده فتنه به هر دستاويزي براي ادامه حيات چنگ مي زند گفت: فتنه گران داخل و خارج کشور مي کوشند از طريق فضاي مجازي و تلفن، اينترنت، مخاطبان خود را افزايش دهند اما هربار با بي تفاوتي مردم هوشيار، تيرشان به سنگ مي خورد.

وي با بيان اينکه آمريکا و پياده نظام غرب از هر طريقي مي خواهند به نظام ضربه وارد کنند، اظهار داشت: مردم فهيم و هوشيار ايران اسلامي با عدم استقبال خود از اين تحرکات همواره بيشترين ضربه را به فتنه گران وارد ساخته اند.
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي تأکيد کرد: دستگاه امنيتي و اطلاعاتي کشور با قاطعيت تحرکات پراکنده و کور فتنه انگيزان را رصد کرده و تماس هاي تلفني مشکوک جهت تحريک مردم را رديابي مي کند.