خبرگزاري فارس: بر اساس "گزارش توسعه جهاني (WDR) " بانك جهاني، از مجموع 15 شاخص اقتصادي مورد بررسي در سالهاي 2004 تا 2007 ، عملكرد دولت نهم در 13 شاخص از جمله رشد اقتصادي، نسبت صادرات به واردات، جذب سرمايه‌گذاري خارجي، افزايش سرانه درآمد ملي و تشكيل سرمايه ناخالص مثبت ارزيابي شده است.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، مقايسه دو گزارش توسعه جهاني بانك جهاني 2006 و 2009 كه آمار مربوط به سال هاي2003 و 2004 با سال هاي 2006 و 2007 را ارائه مي كند، از بهبود اكثر شاخص هاي كلان اقتصادي ايران در فاصله اين دوره زماني خبر مي دهد.

 

*افزايش 2.7 درصدي نرخ رشد اقتصادي

 

بر اساس آمارهاي ارائه شده رشد اقتصادي ايران در سال 2005 تنها 5.1 درصد بود كه اين رقم در سال 2007 با افزايش قابل توجه به 7.8 درصد مي رسد. به همين ترتيب حجم توليد ناخالص داخلي ايران با افزايش 100 ميليارد دلاري طي اين مدت مواجه مي شود و از 162.7 ميليارد دلار در سال 2004 به 270.9 ميليارد دلار در سال 2007 مي رسد. افزايش رشد اقتصادي و حجم توليد ناخالص داخلي ايران ناشي از افزايش قيمت نفت و حجم صادرات غير نفتي ايران بوده است.

 

*افزايش سهم صنعت و كاهش سهم كشاورزي در اقتصاد

 

سهم هر يك از بخش هاي اقتصاد ايران در توليد ناخالص داخلي نيز طي اين مدت تغييراتي داشته است. در سال 2004 سهم بخش كشاورزي 11 درصد بوده كه اين رقم در سال 2007 به 9 درصد كاهش يافته است. سهم بخش خدمات از 48 درصد به 49 درصد افزايش يافته و سهم بخش صنعت نيز از 41 درصد به 42 درصد رسيده است.

 

*رشد يك درصدي نرخ تشكيل سرمايه ناخالص

 

نرخ تشكيل سرمايه در سال 2004 نسبت به سال 2007 رشد يك درصدي داشته است. نسبت تشكيل سرمايه به توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2004 بالغ بر 36 درصد بوده كه اين رقم به 37 درصد در سال 2007 افزايش يافته است.

تراز خارجي كالاها و خدمات ايران نسبت به توليد ناخالص داخلي نيز براي سال 2004 بالغ بر يك درصد اعلام شده و اين رقم براي سال 2007 ، 3 درصد برآورد شده كه افزايش سه برابري را نشان مي دهد.

 

*رشد 97 درصدي صادرات و 37 درصدي واردات

 

بانك جهاني در ادامه آمار مربوط به تجارت،‌سرمايه گذاري و ديون خارجي ايران را منتشر كرده است. صادرات ايران در سال 2004 بالغ بر 42.45 ميليارد دلار بوده كه اين رقم با افزايش دوبرابري به 83 ميليارد دلار در سال 2007 رسيده است. اما واردات ايران تنها با 12.7 ميليارد دلار افزايش مواجه شده و از 32.7 ميليارد دلار به 45 ميليارد دلار رسيده است. نسبت صادرات به واردات ايران در سال 2004، 1.29 بوده كه اين رقم در سال 2007 وضعيت بهتري را شاهد بوده و به 1.84 افزايش يافته است.

 

*افزايش سهم صادرات صنعتي از كل صادرات

 

نسبت صادرات صنعتي ايران به كل صادرات در سال 2006 افزايش 2 درصدي داشته كه اين امر از بهبود شاخص هاي صنعتي شدن در ايران حكايت دارد. نسبت صادرات صنعتي ايران به كل صادرات از 8 درصد در سال 2003 به 10 درصد در سال 2006 رسيده است.سهم صادرات كالاهاي پيشرفته صنعتي از كل صادرات صنعتي نيز در اين مدت افزايش سه برابري داشته است و از 2 درصد به 6 درصد رسيده است.

 

*رشد 8 برابري جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي

 

نكته قابل توجه ديگر افزايش سرمايه گذاري مستقيم خارجي در سال 2007 نسبت به سال 2003 است. در سال 2003 تنها120 ميليون دلار سرمايه گذاري خارجي در ايران انجام شده است كه اين رقم با رشد تقريبا 8 برابري به 901 ميليون دلار در سال 2007 رسيده است.

در عين حال ديون خارجي ايران نيز طي اين مدت افزايش يافته است. در سال 2003 كل ديون خارجي ايران بالغ بر 11.6 ميليارد دلار گزارش شده بود كه اين رقم با افزايش 9 ميليارد دلاري به 20.11 ميليارد دلار در سال 2006 رسيده است.

 

*رشد 3300 دلاري سرانه درآمد ملي بر اساس قدرت خريد

 

درآمد سرانه ملي ايران در سال 2007 در مقايسه با سال 2004، 1170 دلار افزايش يافته است. در سال 2007 درآمد سرانه ملي ايران به 3470 دلار رسيد. اين رقم براي سال 2004، 2300 دلار گزارش شده بود. به همين ترتيب درآمد ناخالص ملي ايران در سال 2004 ، 154 ميليارد دلار بود كه در سال 2007 به 246 ميليارد دلار رسيد.

درآمد سرانه ملي ايران بر اساس قدرت خريد نيز از 7550 دلار به 10800 دلار و درآمد ناخالص ملي بر اساس قدرت خريد از 505 ميليارد دلار به 766 ميليارد دلار افزايش يافته است.

بر اساس گزارش بانك جهاني سرانه توليد ناخالص داخلي ايران نيز رشد قابل توجهي داشته و از 5.7 درصد در سال هاي 2003-2004 به 6.2 درصد در سال هاي 2006-2007 رسيده است.

كاربران محترم ، لينك گزارشهاي سالانه بانك جهاني از (WDR) در آدرس اينترنتي ذيل موجود است:

 

http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/

EXTWDRS/0,,contentMDK:20227703~pagePK:478093~piP

K:477627~theSitePK:477624,00.html